|Հայերեն |Հայերեն դաս. |English |Русский

Հիմնական էջ
Կայքի քարտէզ
Էլփոստ
Կապը մեզ հետ

ԲԱԺԻՆՆԵՐ

 

ՔԱՐՏՈՒՂԱՐՈՒԹԻՒՆ

ԱՌԱՋԻՆ ԲԱԺԻՆ

ԱՆՁՆԱԿԱԶՄԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԲԱԺԻՆ

ՆԵՐՔԻՆ ԱՈՒԴԻՏԻ ԲԱԺԻՆ

 

 

 

Քարտուղարություն


Բաժնի պետ`
Աիդա Կարապետի Էլչիբեկյան

Հեռ. (374/10) 58-56-01 (8-02)

Ֆաքս՝ (374/10) 58-91-57

էլ-փոստ` secrecy@mindiaspora.am


 Քարտուղարութիւնն իրականացնում է հետեւեալ գործառոյթները`


-ապահովում է նախարարութիւնում ստացուող փոստի գրանցումը, հաշուառումը եւ առաքումը:

 

-Իրականացնում է հսկողութիւն`փաստաթղթերի կատարման ժամկէտների եւ շրջանառութեան ապահովման նպատակով:

 

-Ապահովում է նախարարութեան աշխատակազմի մշտական եւ ժամանակաւոր պահպանման ենթակայ փաստաթղթերի արխիւացման գործընթացը:

 

-Կատարում է քաղաքացիների ընդունելութիւն:

 

-Հրաւիրում է խորհրդակցութիւններ` դրանց մասնակից դարձնելով համապատասխան մարմինների պաշտօնատար անձանց ու մասնագէտների:

Ըստ անհրաժեշտութեան ներկայացնում է համապատասխան զեկուցումներ` իր կողմից սպասարկուող ոլորտում համապատասխան մարմինների, ինչպէս նաեւ պաշտօնատար անձանց կողմից կատարուող աշխատանքների մասին:


Առաջին բաժին


Բաժնի պետ` Անահիտ Ռուբենի Մանուկեան

Հեռ. (374/10) 58-56-01 (6-01)

էլ.փոստ`anahitmanukyan@mindiaspora.am


Անձնակազմի կառավարման բաժին


Բաժնի պետ`Անոյշ  Արամի  Պետրոսեան

Հեռ. (374/10)  58-56-01(6-09)

էլ-փոստ` hrdep@mindiaspora.am

 

 

ՀՀ սփիւռքի նախարարութեան աշխատակազմի անձնակազմի կառավարման բաժինը հանդիսանում է նախարարութեան աշխատակազմի առանձին ստորաբաժանումներից մէկը: Բաժինն ունի երեք աշխատող` բաժնի պետ, առաջատար մասնագէտ եւ առաջին կարգի մասնագէտ:


Անձնակազմի կառավարման բաժնի խնդիրներից է. մասնակցել նախարարութեան աշխատակազմի ռազմավարական եւ կազմակերպական նշանակութեան խնդիրների բացայայտմանը, վերլուծմանն ու գնահատմանը, ինչպէս նաեւ տալ ստեղծագործական եւ այլընտրանքային լուծումներ եւ ապահովել դրանց կատարումը:


Բաժինը նախապատրաստում է նախարարի եւ աշխատակազմի ղեկավարի` անձնակազմի կառավարման գծով հրամանների նախագծերը, ներկայացնում ստորագրման, իրականացնում է աշխատողների աշխատանքային ստաժի հաշուարկման աշխատանքները, մասնակցում աշխատակազմի կ'առուցուածքային, հաստիքային, ինչպէս նաեւ քաղաքացիական ծառայութեան պաշտօնների անուանացանկում փոփոխութիւններ կատարելու նախապատրաստական աշխատանքներին:


-Ապահովում է աշխատակազմի քաղաքացիական ծառայութեան թափուր պաշտօն զբաղեցնելու համար անցկացուող մրցոյթի, ինչպէս նաեւ աշխատակազմի առաջատար եւ կրտսեր պաշտօններ զբաղեցնող քաղաքացիական ծառայողների ատեստաւորման նախապատրաստական աշխատանքները:


-Ապահովում է աշխատակազմի քաղաքացիական թափուր պաշտօն զբաղեցնելու համար անցկացուող մրցոյթի եւ քաղաքացիական ծառայողների ատեստաւորման նախարարութեան իրաւասութիւնը սահմանող ՀՀ օրէնսդրութեան բնագաւառի հարցաշարերի եւ հարցատոմսերի մշակման աշխատանքները, ինչպէս նաեւ կազմում է աշխատակազմի տուեալ տարուայ ընթացքում հերթական նաեւ արտահերթ ատեստաւորման ենթակայ քաղաքացիական ծառայողների ցանկերը եւ դրանք ներկայացնում է աշխատակազմի ղեկավարին, իրականացնում է աշխատակազմի քաղաքացիական ծառայողների վերապատրաստման կազմակերպման աշխատանքները:


-Ուսումնասիրում է աշխատակազմի քաղաքացիական ծառայողների կողմից իրենց կատարած աշխատանքների մասին ներկայացրած կիսամեակային հաշուետուութիւնները` անմիջական ղեկավարների եզրակացութիւններով, ինչպէս նաեւ դրանց վերաբերեալ ներկայացնում է համապատասխան առաջարկութիւններ: Բաժինն իրականացնում է նաեւ աշխատակազմում աշխատանքային, այդ թւում` ժամկետային պայմանագրերի կնքման հետ կապուած աշխատանքները, ապահովում է աշխատակազմում քաղաքացիական ծառայութեան մասին ՀՀ օրէնսդրութեամբ նախատեսուած գործընթացների ժամկէտների պահպանման աշխատանքները:


-Բաժինն իրականացնում է աշխատակազմի աշխատողների աշխատանքային կարգապահութեան վերահսկողութիւնը, ապահովում է աշխատակազմի աշխատողների զինապարտութեան հաշուառումը եւ ամրագրումը:


-ՀՀ օրէնսդրութեամբ սահմանուած կարգով բաժինն ապահովում է գոյքն ու եկամուտները յայտարարագրող սփիւռքի նախարարութեան աշխատողների մասին տուեալները ՀՀ կառավարութեանն առընթեր հարկային պետական ծառայութիւն ներկայացնելու աշխատանքները, աշխատակազմի աշխատողների սոցիալական քարտերի համակարգի հետ կապուած աշխատանքները:


-Նախապատրաստում է նաեւ ՀՀ օրէնսդրութեամբ սահմանուած կարգով եւ ժամկէտում ՀՀ աշխատանքի պետական տեսչութիւն ներկայացնել աշխատակազմի աշխատողների հետ կապուած հաշուետուութիւնները: Ապահովում է նախարարի եւ աշխատակազմի ղեկավարի կողմից նշանակուող անձանց արձակուրդների ժամանակացոյցի կազմման աշխատանքները, իրականացնում է աշխատակազմի աշխատողների աշխատաժամանակի հաշուարկի տեղեկագրերի վարման աշխատանքները:


-Ապահովում է նախարարութիւնում ուսումնական հաստատութիւնների ուսանողների պրակտիկայի կազմակերպումը, անձնակազմի կառավարման հարցերով մեթոդական օժանդակութիւն է տրամադրում նախարարութեան կառավարման ներքոյ գտնուող պետական ոչ առեւտրային եւ այլ կազմակերպութիւններին:


-Բաժինն իրականացնում է աշխատակազմի անձնակազմի կառավարման հարցերով բողոքների, դիմումների եւ առաջարկութիւնների ուսումնասիրութիւն, վերլուծութիւն, նաեւ աշխատակազմի անձնակազմի կառավարման գործառոյթների ուսումնասիրութեան, վերլուծական, վիճակագրական աշխատանքները եւ համապատասխան առաջարկութիւններ ներկայացնում աշխատակազմի ղեկավարին:


-Նախարարին, աշխատակազմի ղեկավարին եւ ՀՀ քաղաքացիական ծառայութեան խորհրդին բաժինը տրամադրում է քաղաքացիական ծառայութեան մասով անհրաժեշտ տեղեկատուութիւն, այդ թւում` տեղեկատվաւերլուծական համակարգչային ծրագրերի միջոցով:

 

 

Ներքին աուդիտի բաժին

 

Բաժնի պետ`

Հեռ. (374/10)  58-56-01(6-02)


Բաժնի հիմնական խնդիրն է ապահովել հանրային հատուածի ներքին աուդիտի համակարգում Նախարարութեան ՀՀ օրէնսդրութեամբ վերապահուած` անկախ, օբյեկտիւ հաւաստիացման եւ խորհրդատուական գործառոյթի  կատարման կազմակերպումը, որն ուղղուած է կազմակերպութեան գործունէութեան արդիւնքի մեծացմանը եւ բարելաւմանը:

 

Բաժինն իրականացնում է`

1) Ներքին աուդիտի տարեկան ծրագրի կազմում եւ ներկայացում

2) Նախարարութեան գործառոյթների ռիսկերի բացայայտում եւ գնահատում.

3) Նախարարութեան գործունէութեան արդիւնաւէտութեան եւ օգտաւէտութեան հաւաստիացում:

4)Նախարարութեան գործունէութեան բոլոր բնագաւառներում, համակարգի կազմակերպութիւններում ու հիմնարկներում, ինչպէս նաեւ կառուցուածքային եւ առանձնացուած ստորաբաժանումներում ներքին հսկողական եւ կառավարչական գործընթացների գնահատում համարժէքութեան, արդիւնաւէտութեան եւ յուսալիութեան ուսումնասիրութիւն.

5)Նախարարութեան կողմից իրականացուող գործառոյթների եւ գործառնութիւնների` Հայաստանի Հանրապետութեան օրէնքների եւ իրաւական այլ ակտերին, ընդունուած  ստանդարտներին, նախարարութեան խնդիրներին եւ քաղաքականութեանը համապատասխանող աուդիտ.

6) Նախարարի յանձնարարութեամբ կասկածելի, ոչ ստանդարտ, ոչ նորմալ, սխալ, չարաշահումներ պարունակող գործարքների եւ գործառոյթների պարզաբանմանն ու վերլուծութեանն ուղղուած աշխատանքների իրականացում.

7)Նախարարութիւնում տեղեկատուական տեխնոլոգիաների ենթակառուցուածքի կազմակերպչական, տեխնիկական, ծրագրային տուեալների բաղադրիչների եւ նրանցում կիրառուող անվտանգութեան միջոցառումների համարժէքութեան գնահատում.

8)Խորհրդատուական առաջադրանքներն իրականացնելիս առաջարկութիւնների եւ խորհուրդների տրամադրում խորհրդատուութեան արդիւնքների սպառող միաւորին.

9)ՀՀ օրէնքներով, Նախարարութեան իրաւական ակտերով, ներքին աուդիտի իրականացման ստանդարտներով սահմանուած, ինչպէս նաեւ Նախարարի յանձնարարութեամբ այլ գործառոյթների իրականացում.

10)Նախարարութեան ֆինանսական տեղեկատուութեան յուսալիութեան, ակտիւների առկայութեան եւ ապահովութեան ստուգում:

11) ֆինանսական եւ գործառնական տեղեկատուութեան յուսալիութեան, հաւաստիութեան եւ ամբողջականութեան ստուգում:

12) Ֆինանսական եւ հաշուապահական գործառոյթների օգտաւէտութեան ու արդիւնաւէտութեան գնահատում:

13) Ակտիւների ապահովութեան գնահատում:


 

Սպասւող իրադարձութիւններ

 
 

Շնորհաւորանքներ

 
 

Ելոյթներ

 
<<  2020  >> <<  Փետրուար  >>
Երկ Երք Չրք Հնգ Ուրբ Շբթ Կրկ
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29

ՄՈՍԿՈՒԱՅԻ «Վերածնունդ» ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑԻ

ՏՆՕՐԷՆ ՏԻԿԻՆ ՇՈՂԻԿ ՓԱՀԼԵՒԱՆԵԱՆԻՆ

ՈՒՍՈՒՑԻՉՆԵՐԻՆ, ՍԱՆԵՐԻՆ ԵՒ ԾՆՈՂՆԵՐԻՆ


Մեծ սիրով եւ հպարտութեան զգացումով շնորհաւորում եմ Մոսկուայի «Վերածնունդ» դպրոցի 30-ամեայ յոբելեանը:

24.10.2017  |  Ելոյթներ

Գերապայծա՛ռ Տէր Լեւոն արքեպիսկոպոս Զեքիյեան,

Հոգեւոր Հայրեր,

Յարգարժա՛ն գիտնականներ, ներկանէր,


Շնորհաւորում եմ բոլորիս Սուրբ Ղազար կղզում Մխիթարեան միաբանութեան հաստատման 300-ամեայ յոբելեանի կապակցութեամբ, յոբելեան, որի մեկնարկը տրուեց այս տարուայ սեպտեմբերին Մխիթարեան միաբանութեան Մայրավանքում եւ այսօր էլ շարունակւում է Մայր հայրենիքում: