Թափուր աշխատատեղեր


ՀՀ քաղաքացիական ծառայության խորհուրդը հայտարարում է մրցույթ` ՀՀ սփյուռքի նախարարության աշխատակազմում քաղաքացիական ծառայության հետևյալ  թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար:

 


1.Համահայկական, միջազգային և եկեղեցական կառույցների հետ կապերի վարչության համահայկական և միջազգային կազմակերպությունների հետ կապերի  բաժնի  առաջին կարգի մասնագետ (ծածկագիր` 36-4.1-15)

 

Մասնակցում է համահայկական և միջազգային կազմակերպությունների կազմավորման խնդիրների, սոցիալ-տնտեսական իրավիճակի, տեղաբաշխման առանձնահատկությունների, հարաբերությունների պատմության, գործունեության ուսումնասիրություններին, ինչպես նաև վերջիններիս հետ կապերի պահպանման, ընդլայնման, հայապահպան գործունեության և մշակութային ժառանգության պահպանման, զարգացմանն ու տարածմանը նպաստող աշխատանքներին: Մասնակցում է համահայկական և միջազգային կազմակերպությունների ներկայացուցիչների ընդունելության, փոխադարձ այցերի կազմակերպման աշխատանքներին: Բաժնի պետի հանձնարարությամբ իրականաց­նում է Բաժնի առջև դրված գոր­ծա­ռույթներից և խնդիրներից բխող իրավական ակտերի, առաջարկությունների, եզրակացությունների և այլ փաստաթղթերի պահպանության և արխիվացման աշխատանքները, մասնակցում է Բաժնի աշխատան­քային ծրագրերի մշակման աշխատանքներին, նախապատրաստում է առաջարկություններ, տեղեկանքներ, հաշվետվություններ, զեկու­ցա­գրեր և այլ գրություններ:

 

Նշված թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար պահանջվում է`

*բարձրագույն  կրթություն,

*սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի «բ» ենթակետում նշված իր լիազորությունների  հետ կապված իրավական ակտերի անհրաժեշտ իմացություն, տրամաբանելու, տարբեր իրավիճակներում կողմնորոշվելու ունակություն,

*անհրաժեշտ տեղեկատվության տիրապետում,

*համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն,

*ռուսերենի (ազատ) և անգլերենի (ազատ), կամ ֆրանսերենի (ազատ), կամ գերմաներենի (ազատ), կամ իսպաներենի (ազատ) տիրապետում,

*անհրաժեշտ  (պարտադիր)   կառավարչական հմտությունների և ունակությունների, ինչպես նաև սույն պաշտոնի անձնագրով նախատեսված գործառույթներից բխող կառավարչական հմտությունների և ունակությունների տիրապետում (Ցանկ N1,2):

 

***

 

Դիմող ՀՀ քաղաքացիները Նախարարության անձնակազմի կառավարման բաժին պետք է ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը`

 

*գրավոր դիմում (ձևը  լրացվում է  փաստաթղթերը ներկայացնելիս),

*կրթությունը հավաստող պետական նմուշի փաստաթղթի (փաստաթղթերի) պատճենը (պատճենները),

*աշխատանքային գրքույկի պատճենը (առկայության դեպքում),

*քաղաքացիական ծառայության կրտսեր պաշտոն զբաղեցնելու հավաստագրի պատճենը՝ բնօրինակի հետ,

*արական սեռի անձինք` նաև զինվորական գրքույկի կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր զորակոչային տեղամասին կցագրման վկայականի պատճենը` բնօրինակի հետ միասին, կամ համապատասխան տեղեկանք,

*մեկ լուսանկար` 3x4 սմ չափսի,

*անձնագիր և անձնագրի պատճենը:

 

Փաստաթղթերն ընդունվում են ամեն օր` ժամը 930-ից մինչև 1230-ը, բացի ոչ աշխատանքային օրերից:

 

Դիմումների ընդունման վերջին ժամկետն է` 15.02.2017թ.:

 

ՀՀ քաղաքացիներըՀՀ սփյուռքի նախարարության աշխատակազմում քաղաքացիական ծառայության կրտսեր թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար կարող են դիմել Նախարարության աշխատակազմի անձնակազմի կառավարման բաժին /Երևան, Վ. Սարգսյան 3, 6-րդ հարկ, N 609 սենյակ, հեռ. 58-56-01/609/ 2.Հայրենադարձության և հետազոտություների վարչության հետազոտությունների բաժնի առաջատար մասնագետ (ծածկագիր` 36-3.2-9)


Իրականացնում է Հայաստան-Սփյուռք գործակցության իրավիճակի ու միտումների հետազոտումը և վերլուծությունը, Հայաստան-Սփյուռք գործակցության զարգացման հիմնական ոլորտների և ուղղությունների բացահայտումն ու նախանշումը: Մասնակցում է հայրենադարձության վիճակագրության և դրա տենդեցների վերաբերյալ հետազոտական նյութերի նախապատրաստման աշխատանքներին: Իրականացնում է սփյուռքի հայ համայնքների ներկայացուցիչների հետ խնդիրների քննարկում և ամփոփում, դրանց արդյունքների ներկայացում, ինչպես նաև սփյուռքի հայկական համայքների վերաբերյալ հետազոտությունների անցկացումը, խնդիրների ու կարիքների բացահայտումը, ծրագրային առաջարկների ձևավորումը:

 

Նշված թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար պահանջվում է`

*բարձրագույն կրթություն,

* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի ա ենթակետում նշված  համապատասխան աշխատանքային ստաժ (տե՛ս սույն հայտարարության 4-րդ ենթակետին հաջորդող 1-ին պարբերությունը),

*սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի բ ենթակետում նշված իր լիազորությունների  հետ կապված իրավական ակտերի անհրաժեշտ իմացություն,

*ռուսերեն (ազատ) և անգլերեն (կարդում և կարող է բացատրվել), կամ ֆրանսերեն (կարդում և կարող է բացատրվել), կամ գերմաներեն (կարդում և կարող է բացատրվել), կամ իսպաներեն (կարդում և կարող է բացատրվել) լեզուների տիրապետում:

 

Մրցույթը կկայանա 21.03.2017թ. ժամը 1000-ին,  Նախարարության շենքում (Երևան, Վ. Սարգսյան 3):   


 

3.Տեղեկատվության և հեռահողորդակցության վարչության  տեղեկատվական-վերլուծական բաժնի առաջատար  մասնագետ  (ծածկագիր` 36-3.2-3)


Իրականացնում է հայկական սփյուռքի հետ կապերի պահպանման, ընդլայնման, տեղեկատվության տրամադրման, վերլուծության աշխատանքները: Մասնակցում է համահայկական միասնական տեղեկատվական շտեմարանը համալրելու նպատակով  տեղեկությունների հավաքագրման, ճշգրտման և գործող շտեմարանի համալրման աշխատանքներին: Բաժնի պետի հանձնարարությամբ նախապատրաստում է Բաժնի առջև դրված գործառույթներից և խնդիրներից բխող իրավական ակտերի նախագծեր, առաջարկություններ, եզրակացություններ, այլ փաս­տաթղթեր:

 

Նշված թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար պահանջվում է`

*բարձրագույն կրթություն,

* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի ա ենթակետում նշված  համապատասխան աշխատանքային ստաժ (տե՛ս սույն հայտարարության 4-րդ ենթակետին հաջորդող 1-ին պարբերությունը),

*սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի բ ենթակետում նշված իր լիազորությունների  հետ կապված իրավական ակտերի անհրաժեշտ իմացություն,

*ռուսերեն (ազատ) և անգլերեն (ազատ), կամ ֆրանսերեն (ազատ), կամ գերմաներեն (ազատ) , կամ իսպաներեն (ազատ) լեզուների տիրապետում:

 

Մրցույթը կկայանա 23.03.2017թ. ժամը 1000-ին,  Նախարարության շենքում (Երևան, Վ. Սարգսյան 3):   


 

4.Համահայկական ծրագրերի վարչության գիտակրթական ծրագրերի բաժնի առաջատար մասնագետ (ծածկագիր` 36-3.2-10)


Մասնակցում է Հայաստանի Հանրապետությունում և հայկական սփյուռքում կրթական, գիտական ոլորտներում հավաքների, գիտաժողովների, խորհրդաժողովների, փառատոնների, համատեղ միջոցառումների կազմակերպմանը և այդ ոլորտներում պետական լիազոր մարմինների ու տեղական ինքնակառավարման մարմինների հետ համագործակցությանը, սփյուռքի կրթական, գիտական կազմակերպությունների, այդ ոլորտներում գործող առանձին անհատների ու Հայաստանի Հանրապետության համապատասխան կազմակերպությունների և անհատների միջև կապերի հաստատմանն ու զարգացմանն ուղղված աշխատանքներին: Մասնակցում է հայեցի կրթության և դաստիարակության ռազմավարության մշակմանը, համահայկական կրթական ծրագրերի իրականացմանը, Հայաստանի Հանրապետության կառույցների և սփյուռքի մասնագետների մասնակցությամբ` համապատասխան ծրագրերի ու դասագրքերի մշակմանը և հրատարակմանը: Բաժնի պետի հանձնարարությամբ աջակցում է վերապատրաստման դասընթացների կազմակերպմանը, կրթամշակութային հաստատություններն անհրաժեշտ դասագրքերով և մեթոդական ձեռնարկներով ապահովմանը: Մասնակցում է Հայաստանի Հանրապետության բարձրագույն և միջնակարգ մասնագիտական ուսումնական հաստատություններում սփյուռքահայերի ուսումնառության հնարավորությունների ընդլայնմանն ուղղված աշխատանքներին:

 

Նշված թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար պահանջվում է`

*բարձրագույն կրթություն,

* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի ա ենթակետում  նշված  համապատասխան աշխատանքային ստաժ (տե՛ս սույն հայտարարության 4-րդ ենթակետին հաջորդող 1-ին պարբերությունը),

*սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի բ ենթակետում նշված իր լիազորությունների  հետ կապված իրավական ակտերի անհրաժեշտ իմացություն

*ռուսերեն (ազատ) և անգլերեն (կարդում  և կարող է բացատրվել), կամ  ֆրանսերեն (կարդում  և կարող է բացատրվել), կամ գերմաներեն (կարդում  և կարող է բացատրվել), կամ իսպաներեն (կարդում  և կարող է բացատրվել) լեզուների տիրապետում:

 

Մրցույթը կկայանա 28.03.2017թ. ժամը 1000-ին,  Նախարարության շենքում (Երևան, Վ. Սարգսյան 3):   


 

5. Ֆինանսատնտեսական վարչության առաջատար մասնագետ (ծածկագիր` 36-3.2-16)


Մասնակցում է Նախարարության Աշխատակազմի տարեկան հաշվետվությունների կազմման աշխատանքներին : Կազմում է Նախարարության աշխատակազմի և Նախարարի աշխատակազմի պահպանման համար անհրաժեշտ ապրանքների և ծառայությունների ցանկը :

Մասնակցում է Աշխատակազմի տարեկան պահպանման ծախսերի նախահաշվի, դրա կատարողականի, ֆինասական հաշվետվությունների և հաշվեկշռի կազմման և համապատասխան գերատեսչություններ ներկայացման աշխատանքներին: Մասնակցում է Գնումների մասին ՀՀ օրենքին համապատասխան նախարարության գնումների գործընթացի կազմակերպմանը: Վարչության պետի հանձնարարությամբ նախապատրաստում է Վարչության առջև դրված գործառույթներից և խնդիրներից բխող իրավական ակտերի նախագծեր, առաջարկություններ, եզրակացություններ, այլ փաս­տաթղթեր:

 

Նշված թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար պահանջվում է`

*տնտեսագիտություն (էկոնոմիկա) և կառավարում (մենեջմենթ) մասնագիտությունների գծով բարձրագույն կրթություն,

* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի 1-ին ենթակետում  նշված  համապատասխան աշխատանքային ստաժ (տե՛ս սույն հայտարարության 4-րդ ենթակետին հաջորդող 1-ին պարբերությունը),

*սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի 2-րդ ենթակետում նշված իր լիազորությունների  հետ կապված իրավական ակտերի անհրաժեշտ իմացություն

*ռուսերեն (ազատ)  կամ անգլերեն (կարդում  և կարող է բացատրվել)  լեզուների տիրապետում:

 

Մրցույթը կկայանա 30.03.2017թ. ժամը 1000-ին,  Նախարարության շենքում (Երևան, Վ. Սարգսյան 3):   

 

1-4  ենթակետերում նշված թափուր պաշտոններն զբաղեցնելու համար պահանջվում է նաև՝

*քաղաքացիական ծառա­յու­թյան պաշ­­­­տոններում կամ համայնքային ծառայության պաշտոններում առնվազն մեկ տարվա ստաժ, կամ վերջին հինգ տարվա ընթացում քա­ղա­քա­կան կամ  հա­յե­ցո­ղա­կան, բացառությամբ Հայաստանի Հանրապետության համայնքների ղեկավարների տեղակալների, խորհրդականների, մամուլի քարտուղարների, օգնականների և ռեֆերենտների պաշտոնների, կամ քաղաքացիական պաշ­տոն­նե­րում առնվազն մեկ տարվա աշխատանքային ստաժ, կամ առնվազն երկու տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ, կամ պե­տական կա­ռա­­վար­­ման ոլորտի առնվազն մեկ տարվա աշ­խա­տան­քա­յին ստաժ.

*տրամաբանելու, տարբեր իրավիճակներում կողմնորոշվելու ունակություն,

*անհրաժեշտ տեղեկատվության տիրապետում,

*համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն,

*անհրաժեշտ (պարտադիր) կառավարչական հմտությունների և ունակությունների, ինչպես նաև սույն պաշտոնի անձնագրով նախատեսված գործառույթներից բխող կառավարչական հմտությունների և ունակությունների տիրապետում (Ցանկեր N1-N2):

***

Դիմող ՀՀ քաղաքացիները Նախարարություն պետք է ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը`

*դիմում` մրցութային հանձնաժողովի անունով (ձևը  լրացվում է  փաստաթղթերը ներկայացնելիս),

*տվյալ պաշտոնը  զբաղեցնելու համար մասնագիտական գիտելիքների և աշխատանքային ունակությունների տիրապետման տեսանկյունից ներկայացվող պահանջների բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի` դիպլոմի(ների), վկայականի(ների), աշխատանքային գրքույկի (վերջինիս բացակայության դեպքում անհրաժեշտ է ներկայացնել տեղեկանք համապատասխան մարմնից) պատճենները` բնօրինակների հետ միասին,

*արական սեռի անձինք` նաև զինգրքույկի կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր զորակոչային տեղամասին կցագրման վկայականի պատճենը` բնօրինակի հետ միասին, կամ համապատասխան տեղեկանք,

*մեկ լուսանկար՝ 3x4 սմ չափսի ,

*անձնագրի պատճենը:

ՀՀ քաղաքացին մրցույթին մասնակցելու համար փաստաթղթերը հանձնում է անձամբ` ներկայացնելով անձնագիր :

ՀՀ քաղաքացիները մրցույթին ներկայանում են անձնագրի, դիպլոմի, աշխատանքային գրքույկի, իսկ արական սեռի անձինք` նաև զինվորական գրքույկի կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր զորակոչային տեղամասի կցագրման վկայականի բնօրինակներով:

Փաստաթղթերն ընդունվում են ամեն օր` ժամը 900-ից մինչև 1200-ը, բացի շաբաթ և կիրակի օրերից:

Դիմել նախարարության աշխատակազմ /Երևան, Վ. Սարգսյան 3, սենյակ N 609, հեռ. 58-56-01/609/ :

Դիմումների ընդունման վերջին ժամկետն է` 01.03.2017թ.:

 

Սպասվող իրադարձություններ

 
 

Շնորհավորանքներ

 
 

Ելույթներ

 
<<  2017  >> <<  Մարտ  >>
Երկ Երք Չրք Հնգ Ուրբ Շբթ Կրկ
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. ԱՐԱՄ Ա

ՄԵԾԻ ՏԱՆՆ ԿԻԼԻԿԻՈՅ ԿԱԹՈՂԻԿՈՍԻՆ

 

Վեհափա՛ռ Տէր,

Ի սրտէ եւ խոր ակնածանքով կը շնորհաւորեմ Ձեզ, Ձեր ծննդյան յոբելինական տարեդարձի ուրախ առիթով:

Անկասկած, լուսաւոր այս ծնունդը նախ լոյս սփռեց հայկական օջախի մը մէջ, որ դարձաւ սնուցող աղբիւրը հայրենանուէր զաւակի։ Դուք Ձեր անսահման նուիրումով, բեղուն գործունէութեամբ եւ ստեղծագործ մտքի շնորհիւ դարձաք բազմահազար հայերու շէնշող փարոսը:

27.01.2017  |  Ելույթներ

Հունվարի 27-ին ՀՀ սփյուռքի նախարարությունում տեղի ունեցավ Հայոց բանակի օրվան նվիրված հանդիսավոր ցերեկույթ՝ հայրենադարձ ազատամարտիկների, սփյուռքահայ ներկա զինծառայողների, պետական պաշտոնյաների, Համահայկական կառույցների երևանյան գրասենյակների, ինչպես նաև սիրիահայերի աջակցության հարցերով զբաղվող հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչների մասնակցությամբ: