Թափուր աշխատատեղեր


ՀՀ քաղաքացիական ծառայության խորհուրդը հայտարարում է մրցույթ` ՀՀ սփյուռքի նախարարության աշխատակազմում քաղաքացիական ծառայության հետևյալ  թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար:

 


1.Համահայկական, միջազգային և եկեղեցական կառույցների հետ կապերի վարչության համահայկական և միջազգային կազմակերպությունների հետ կապերի  բաժնի  առաջին կարգի մասնագետ (ծածկագիր` 36-4.1-15)

 

Մասնակցում է համահայկական և միջազգային կազմակերպությունների կազմավորման խնդիրների, սոցիալ-տնտեսական իրավիճակի, տեղաբաշխման առանձնահատկությունների, հարաբերությունների պատմության, գործունեության ուսումնասիրություններին, ինչպես նաև վերջիններիս հետ կապերի պահպանման, ընդլայնման, հայապահպան գործունեության և մշակութային ժառանգության պահպանման, զարգացմանն ու տարածմանը նպաստող աշխատանքներին: Մասնակցում է համահայկական և միջազգային կազմակերպությունների ներկայացուցիչների ընդունելության, փոխադարձ այցերի կազմակերպման աշխատանքներին: Բաժնի պետի հանձնարարությամբ իրականաց­նում է Բաժնի առջև դրված գոր­ծա­ռույթներից և խնդիրներից բխող իրավական ակտերի, առաջարկությունների, եզրակացությունների և այլ փաստաթղթերի պահպանության և արխիվացման աշխատանքները, մասնակցում է Բաժնի աշխատան­քային ծրագրերի մշակման աշխատանքներին, նախապատրաստում է առաջարկություններ, տեղեկանքներ, հաշվետվություններ, զեկու­ցա­գրեր և այլ գրություններ:

 

Նշված թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար պահանջվում է`

*բարձրագույն  կրթություն,

*սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի «բ» ենթակետում նշված իր լիազորությունների  հետ կապված իրավական ակտերի անհրաժեշտ իմացություն, տրամաբանելու, տարբեր իրավիճակներում կողմնորոշվելու ունակություն,

*անհրաժեշտ տեղեկատվության տիրապետում,

*համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն,

*ռուսերենի (ազատ) և անգլերենի (ազատ), կամ ֆրանսերենի (ազատ), կամ գերմաներենի (ազատ), կամ իսպաներենի (ազատ) տիրապետում,

*անհրաժեշտ  (պարտադիր)   կառավարչական հմտությունների և ունակությունների, ինչպես նաև սույն պաշտոնի անձնագրով նախատեսված գործառույթներից բխող կառավարչական հմտությունների և ունակությունների տիրապետում (Ցանկ N1,2):

 

***

 

Դիմող ՀՀ քաղաքացիները Նախարարության անձնակազմի կառավարման բաժին պետք է ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը`

 

*գրավոր դիմում (ձևը  լրացվում է  փաստաթղթերը ներկայացնելիս),

*կրթությունը հավաստող պետական նմուշի փաստաթղթի (փաստաթղթերի) պատճենը (պատճենները),

*աշխատանքային գրքույկի պատճենը (առկայության դեպքում),

*քաղաքացիական ծառայության կրտսեր պաշտոն զբաղեցնելու հավաստագրի պատճենը՝ բնօրինակի հետ,

*արական սեռի անձինք` նաև զինվորական գրքույկի կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր զորակոչային տեղամասին կցագրման վկայականի պատճենը` բնօրինակի հետ միասին, կամ համապատասխան տեղեկանք,

*մեկ լուսանկար` 3x4 սմ չափսի,

*անձնագիր և անձնագրի պատճենը:

 

Փաստաթղթերն ընդունվում են ամեն օր` ժամը 930-ից մինչև 1230-ը, բացի ոչ աշխատանքային օրերից:

 

Դիմումների ընդունման վերջին ժամկետն է` 15.02.2017թ.:

 

ՀՀ քաղաքացիներըՀՀ սփյուռքի նախարարության աշխատակազմում քաղաքացիական ծառայության կրտսեր թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար կարող են դիմել Նախարարության աշխատակազմի անձնակազմի կառավարման բաժին /Երևան, Վ. Սարգսյան 3, 6-րդ հարկ, N 609 սենյակ, հեռ. 58-56-01/609/ 2.Հայրենադարձության և հետազոտություների վարչության հետազոտությունների բաժնի առաջատար մասնագետ (ծածկագիր` 36-3.2-9)


Իրականացնում է Հայաստան-Սփյուռք գործակցության իրավիճակի ու միտումների հետազոտումը և վերլուծությունը, Հայաստան-Սփյուռք գործակցության զարգացման հիմնական ոլորտների և ուղղությունների բացահայտումն ու նախանշումը: Մասնակցում է հայրենադարձության վիճակագրության և դրա տենդեցների վերաբերյալ հետազոտական նյութերի նախապատրաստման աշխատանքներին: Իրականացնում է սփյուռքի հայ համայնքների ներկայացուցիչների հետ խնդիրների քննարկում և ամփոփում, դրանց արդյունքների ներկայացում, ինչպես նաև սփյուռքի հայկական համայքների վերաբերյալ հետազոտությունների անցկացումը, խնդիրների ու կարիքների բացահայտումը, ծրագրային առաջարկների ձևավորումը:

 

Նշված թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար պահանջվում է`

*բարձրագույն կրթություն,

* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի ա ենթակետում նշված  համապատասխան աշխատանքային ստաժ (տե՛ս սույն հայտարարության 4-րդ ենթակետին հաջորդող 1-ին պարբերությունը),

*սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի բ ենթակետում նշված իր լիազորությունների  հետ կապված իրավական ակտերի անհրաժեշտ իմացություն,

*ռուսերեն (ազատ) և անգլերեն (կարդում և կարող է բացատրվել), կամ ֆրանսերեն (կարդում և կարող է բացատրվել), կամ գերմաներեն (կարդում և կարող է բացատրվել), կամ իսպաներեն (կարդում և կարող է բացատրվել) լեզուների տիրապետում:

 

Մրցույթը կկայանա 21.03.2017թ. ժամը 1000-ին,  Նախարարության շենքում (Երևան, Վ. Սարգսյան 3):   


 

3.Տեղեկատվության և հեռահողորդակցության վարչության  տեղեկատվական-վերլուծական բաժնի առաջատար  մասնագետ  (ծածկագիր` 36-3.2-3)


Իրականացնում է հայկական սփյուռքի հետ կապերի պահպանման, ընդլայնման, տեղեկատվության տրամադրման, վերլուծության աշխատանքները: Մասնակցում է համահայկական միասնական տեղեկատվական շտեմարանը համալրելու նպատակով  տեղեկությունների հավաքագրման, ճշգրտման և գործող շտեմարանի համալրման աշխատանքներին: Բաժնի պետի հանձնարարությամբ նախապատրաստում է Բաժնի առջև դրված գործառույթներից և խնդիրներից բխող իրավական ակտերի նախագծեր, առաջարկություններ, եզրակացություններ, այլ փաս­տաթղթեր:

 

Նշված թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար պահանջվում է`

*բարձրագույն կրթություն,

* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի ա ենթակետում նշված  համապատասխան աշխատանքային ստաժ (տե՛ս սույն հայտարարության 4-րդ ենթակետին հաջորդող 1-ին պարբերությունը),

*սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի բ ենթակետում նշված իր լիազորությունների  հետ կապված իրավական ակտերի անհրաժեշտ իմացություն,

*ռուսերեն (ազատ) և անգլերեն (ազատ), կամ ֆրանսերեն (ազատ), կամ գերմաներեն (ազատ) , կամ իսպաներեն (ազատ) լեզուների տիրապետում:

 

Մրցույթը կկայանա 23.03.2017թ. ժամը 1000-ին,  Նախարարության շենքում (Երևան, Վ. Սարգսյան 3):   


 

4.Համահայկական ծրագրերի վարչության գիտակրթական ծրագրերի բաժնի առաջատար մասնագետ (ծածկագիր` 36-3.2-10)


Մասնակցում է Հայաստանի Հանրապետությունում և հայկական սփյուռքում կրթական, գիտական ոլորտներում հավաքների, գիտաժողովների, խորհրդաժողովների, փառատոնների, համատեղ միջոցառումների կազմակերպմանը և այդ ոլորտներում պետական լիազոր մարմինների ու տեղական ինքնակառավարման մարմինների հետ համագործակցությանը, սփյուռքի կրթական, գիտական կազմակերպությունների, այդ ոլորտներում գործող առանձին անհատների ու Հայաստանի Հանրապետության համապատասխան կազմակերպությունների և անհատների միջև կապերի հաստատմանն ու զարգացմանն ուղղված աշխատանքներին: Մասնակցում է հայեցի կրթության և դաստիարակության ռազմավարության մշակմանը, համահայկական կրթական ծրագրերի իրականացմանը, Հայաստանի Հանրապետության կառույցների և սփյուռքի մասնագետների մասնակցությամբ` համապատասխան ծրագրերի ու դասագրքերի մշակմանը և հրատարակմանը: Բաժնի պետի հանձնարարությամբ աջակցում է վերապատրաստման դասընթացների կազմակերպմանը, կրթամշակութային հաստատություններն անհրաժեշտ դասագրքերով և մեթոդական ձեռնարկներով ապահովմանը: Մասնակցում է Հայաստանի Հանրապետության բարձրագույն և միջնակարգ մասնագիտական ուսումնական հաստատություններում սփյուռքահայերի ուսումնառության հնարավորությունների ընդլայնմանն ուղղված աշխատանքներին:

 

Նշված թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար պահանջվում է`

*բարձրագույն կրթություն,

* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի ա ենթակետում  նշված  համապատասխան աշխատանքային ստաժ (տե՛ս սույն հայտարարության 4-րդ ենթակետին հաջորդող 1-ին պարբերությունը),

*սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի բ ենթակետում նշված իր լիազորությունների  հետ կապված իրավական ակտերի անհրաժեշտ իմացություն

*ռուսերեն (ազատ) և անգլերեն (կարդում  և կարող է բացատրվել), կամ  ֆրանսերեն (կարդում  և կարող է բացատրվել), կամ գերմաներեն (կարդում  և կարող է բացատրվել), կամ իսպաներեն (կարդում  և կարող է բացատրվել) լեզուների տիրապետում:

 

Մրցույթը կկայանա 28.03.2017թ. ժամը 1000-ին,  Նախարարության շենքում (Երևան, Վ. Սարգսյան 3):   


 

5. Ֆինանսատնտեսական վարչության առաջատար մասնագետ (ծածկագիր` 36-3.2-16)


Մասնակցում է Նախարարության Աշխատակազմի տարեկան հաշվետվությունների կազմման աշխատանքներին : Կազմում է Նախարարության աշխատակազմի և Նախարարի աշխատակազմի պահպանման համար անհրաժեշտ ապրանքների և ծառայությունների ցանկը :

Մասնակցում է Աշխատակազմի տարեկան պահպանման ծախսերի նախահաշվի, դրա կատարողականի, ֆինասական հաշվետվությունների և հաշվեկշռի կազմման և համապատասխան գերատեսչություններ ներկայացման աշխատանքներին: Մասնակցում է Գնումների մասին ՀՀ օրենքին համապատասխան նախարարության գնումների գործընթացի կազմակերպմանը: Վարչության պետի հանձնարարությամբ նախապատրաստում է Վարչության առջև դրված գործառույթներից և խնդիրներից բխող իրավական ակտերի նախագծեր, առաջարկություններ, եզրակացություններ, այլ փաս­տաթղթեր:

 

Նշված թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար պահանջվում է`

*տնտեսագիտություն (էկոնոմիկա) և կառավարում (մենեջմենթ) մասնագիտությունների գծով բարձրագույն կրթություն,

* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի 1-ին ենթակետում  նշված  համապատասխան աշխատանքային ստաժ (տե՛ս սույն հայտարարության 4-րդ ենթակետին հաջորդող 1-ին պարբերությունը),

*սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի 2-րդ ենթակետում նշված իր լիազորությունների  հետ կապված իրավական ակտերի անհրաժեշտ իմացություն

*ռուսերեն (ազատ)  կամ անգլերեն (կարդում  և կարող է բացատրվել)  լեզուների տիրապետում:

 

Մրցույթը կկայանա 30.03.2017թ. ժամը 1000-ին,  Նախարարության շենքում (Երևան, Վ. Սարգսյան 3):   

 

1-4  ենթակետերում նշված թափուր պաշտոններն զբաղեցնելու համար պահանջվում է նաև՝

*քաղաքացիական ծառա­յու­թյան պաշ­­­­տոններում կամ համայնքային ծառայության պաշտոններում առնվազն մեկ տարվա ստաժ, կամ վերջին հինգ տարվա ընթացում քա­ղա­քա­կան կամ  հա­յե­ցո­ղա­կան, բացառությամբ Հայաստանի Հանրապետության համայնքների ղեկավարների տեղակալների, խորհրդականների, մամուլի քարտուղարների, օգնականների և ռեֆերենտների պաշտոնների, կամ քաղաքացիական պաշ­տոն­նե­րում առնվազն մեկ տարվա աշխատանքային ստաժ, կամ առնվազն երկու տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ, կամ պե­տական կա­ռա­­վար­­ման ոլորտի առնվազն մեկ տարվա աշ­խա­տան­քա­յին ստաժ.

*տրամաբանելու, տարբեր իրավիճակներում կողմնորոշվելու ունակություն,

*անհրաժեշտ տեղեկատվության տիրապետում,

*համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն,

*անհրաժեշտ (պարտադիր) կառավարչական հմտությունների և ունակությունների, ինչպես նաև սույն պաշտոնի անձնագրով նախատեսված գործառույթներից բխող կառավարչական հմտությունների և ունակությունների տիրապետում (Ցանկեր N1-N2):

***

Դիմող ՀՀ քաղաքացիները Նախարարություն պետք է ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը`

*դիմում` մրցութային հանձնաժողովի անունով (ձևը  լրացվում է  փաստաթղթերը ներկայացնելիս),

*տվյալ պաշտոնը  զբաղեցնելու համար մասնագիտական գիտելիքների և աշխատանքային ունակությունների տիրապետման տեսանկյունից ներկայացվող պահանջների բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի` դիպլոմի(ների), վկայականի(ների), աշխատանքային գրքույկի (վերջինիս բացակայության դեպքում անհրաժեշտ է ներկայացնել տեղեկանք համապատասխան մարմնից) պատճենները` բնօրինակների հետ միասին,

*արական սեռի անձինք` նաև զինգրքույկի կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր զորակոչային տեղամասին կցագրման վկայականի պատճենը` բնօրինակի հետ միասին, կամ համապատասխան տեղեկանք,

*մեկ լուսանկար՝ 3x4 սմ չափսի ,

*անձնագրի պատճենը:

ՀՀ քաղաքացին մրցույթին մասնակցելու համար փաստաթղթերը հանձնում է անձամբ` ներկայացնելով անձնագիր :

ՀՀ քաղաքացիները մրցույթին ներկայանում են անձնագրի, դիպլոմի, աշխատանքային գրքույկի, իսկ արական սեռի անձինք` նաև զինվորական գրքույկի կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր զորակոչային տեղամասի կցագրման վկայականի բնօրինակներով:

Փաստաթղթերն ընդունվում են ամեն օր` ժամը 900-ից մինչև 1200-ը, բացի շաբաթ և կիրակի օրերից:

Դիմել նախարարության աշխատակազմ /Երևան, Վ. Սարգսյան 3, սենյակ N 609, հեռ. 58-56-01/609/ :

Դիմումների ընդունման վերջին ժամկետն է` 01.03.2017թ.:

 

Սպասվող իրադարձություններ

 
 

Շնորհավորանքներ

 
 

Ելույթներ

 
<<  2017  >> <<  Ապրիլ  >>
Երկ Երք Չրք Հնգ Ուրբ Շբթ Կրկ
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

ԳԼԵՆԴԵԼԻ ՄԻԱՑՅԱԼ ԿՐԹԱԿԱՆ

ԽՈՐՀՐԴԻ ՆՈՐԸՆՏԻՐ ԱՆԴԱՄՆԵՐԻՆ

 

Հարգելի հայրենակիցներ,

 

Մեծ ուրախությամբ և ոգևորությամբ տեղեկացա ապրիլի 4-ին Գլենդելում կայացած ընտրություններում հայ թեկնածուների գրանցած հաջողությունների մասին: ՀՀ սփյուռքի նախարարության և անձամբ իմ անունից շնորհավորում եմ բոլորիս այս հաղթանակի կապակցությամբ:

25.04.2017  |  Ելույթներ

Երուսաղեմի Հայոց Պատրիարք

Ամենապատիվ Տ. Նուրհան

արքեպիսկոպոս Մանուկյան

Հարգարժան Ռուվեն Ամիթայ,

Հարգելի մասնակիցներ,

 

Երեկ  Ապրիլի 24-ին աշխարհասփյուռ մեր հայրենակիցներն ու աշխարհի հարյուրավոր երկրների առաջադեմ ներկայացուցիչներն իրենց խորին հարգանքի և անկեղծ խոնարհումի տուրքը մատուցեցին Հայոց Ցեղասպանության անմեղ զոհերի հիշատակին։