Ծրագիր

ՀՀ սփյուռքի նախարարության 2017 թվականի աշխատանքային գործունեության


1. Հայաստանի Հանրապետությունում սիրիահայերի և իրաքահայերի ինտեգրման գործընթացի արագացում


Ծրագրի նպատակն է Հայաստան տեղափոխված սիրիահայերի և իրաքահայերի խնդիրների լուծմանն ուղղված աշխատանքների համակարգումը:


Ծրագրի շրջանակներում իրականացվում է`

 • սիրիահայերի հիմնախնդիրները համակարգող միջգերատեսչական հանձնաժողովի նիստերի կազմակերպում,
 • սիրիահայերի և իրաքահայերի կրթական, մշակութային, սոցիալական, տնտեսական ինտեգրման խնդիրների լուծմանը նպաստող ծրագրերի մշակում և իրականացում,
 • սիրիահայերի բնակարանային խնդիրների լուծման նպատակով աջակցության ցուցաբերում,
 • սիրիահայերի զբաղվածության խնդրի լուծման նպատակով աջակցության ցուցաբերում, մասնագիտական վերապատրաստումների իրականացում,
 • աջակցության ցուցաբերում սիրիահայ առնվազ 400 ուսանողի ուսման վարձավճարների փոխհատուցման հարցում,
 • սիրիահայերի առողջապահական խնդիրների լուծմանն աջակցություն՝ պետական պատվերի շրջանակներում և միջազգային համահայկական, բարեգործական կազմակերպությունների կողմից տրամադրվող միջոցներով,
 • աջակցության ցուցաբերում Հայաստանում գործող սփյուռքահայերի կողմից ստեղծված հասարակական միավորումների առնվազն 3 միջոցառման իրականացման հարցում,
 • սիրիահայերի խնդիրների հանրային իրազեկում, սոցիալական գովազդների, հեռուստառադիոհաղորդումների, կրթական, ճանաչողական ծրագրերի միջոցով ինտեգրման գործընթացի արդյունավետության բարձրացում:

2. Հայապահպանության համար և ուծացման դեմ պայքարում Սփյուռքի երիտասարդության շրջանում հայոց լեզվի իմացության մակարդակի բարձրացում


Ծրագրի նպատակն է լեզվամշակութային ուծացման դեմ պայքարը, մայրենի լեզվի իմացության մակարդակի բարձրացումը, Սփյուռքում գործող կրթական հաստատություններին անհրաժեշտ ուսումնական գրականությամբ և օժանդակ նյութերով ապահովումը, Սփյուռքում հայոց լեզվի, հայ ժողովրդի պատմության և մշակույթի վերաբերյալ գիտելիքների տարածմանը նպաստումը, Սփյուռքի համայնքներում հայապահպանական ծրագրերի իրականացման գործում ունեցած ավանդի համար անհատների և կազմակերպությունների խրախուսումը:


Ծրագրի շրջանակներում իրականացվում է`

 • Սփյուռքի հայկական կրթական հաստատություններին ուսումնական գրականության և օժանդակ նյութերի, այդ թվում՝ էլեկտրոնային դասագրքերի  տրամադրում (50 000 կտոր),
 • 13-18 տարեկան մինչև 1000 սփյուռքահայ երիտասարդների երկշաբաթյա ճանաչողական այցելություն Հայաստան՝ «Արի տուն» ծրագրով,
 • Երևանում հայոց լեզվի և հայագիտական առարկաների՝ թվով 30 ուսուցիչների և կրթական գործի պատասխանատուների վերապատրաստման դասընթաց՝ 4 շաբաթ տևողությամբ,
 • առնվազն 100 սփյուռքահայ երիտասարդի համար Երևանում հայոց լեզվի (արևմտահայերենի և արևելահայերենի) արագացված դասընթացների կազմակերպում՝ 4 շաբաթ տևողությամբ,
 • առնվազն 30 երիտասարդ առաջնորդների համար ամառային դասընթացի կազմակերպում՝2 շաբաթ տևողությամբ,
 • աջակցություն սփյուռքահայ երիտասարդությանը՝ մայրենիի ուսուցման  համացանցային հեռավար ծրագրերը, էլեկտրոնային դասագրքերը համայնքներում տարածելու միջոցով,
 • աջակցություն ՀԲԸՄ վիրտուալ քոլեջի ունկնդիրների թվի ավելացմանը` տարածաշրջաններում հայոց լեզվի, հայ ժողովրդի պատմության և մշակույթի վերաբերյալ  գիտելիքների առավել տարածման նպատակով, աջակցություն ունկնդիրների խմբերի ձևավորմանը Ռուսաստանի Դաշնությունում,
 • հայոց լեզվի հեռուստադպրոցի (արևելահայերեն և արևմտահայերեն) հեռուստադասերի կազմակերպում և հեռարձակում Սփյուռքում (առնվազն 36 հաղորդում),
 • աջակցություն համայնքներում նոր մեկօրյա դպրոցների ստեղծմանը (դասագրքերի և ուսումնաօժանդակ նյութերի տրամադրում, ուսուցիչների վերապատրաստում), 
 • ԱՄՆ Արևմտյան ափում գործող հայկական ամենօրյա և մեկօրյա դպրոցների ուսուցիչների վերապատրաստում տեղում,
 • սփյուռքահայ երիտասարդության շրջանում հայոց լեզվի ուսուցմանն օժանդակելու նպատակով մրցանակաբաշխությունների, օլիմպիադաների և շարադրությունների, երիտասարդ ուսուցիչների «Մայրենիի պաշտպան»  անվանակարգով մրցույթի կազմակերպում՝ Համաշխարհային հայկական կոնգրեսի և Ռուսաստանի հայերի միության  հետ համատեղ:

3. Հայաստանի Հանրապետության ներդրումային ծրագրերին սփյուռքահայերի մասնակցության ապահովման գործուն մեխանիզմների ներդրում


Ծրագրի նպատակն է «Մեկ պատուհանի սկզբունքով» գործող կառույցի միջոցով սփյուռքահայ ներդրողներին աջակցություն և նրա գործունեության ապահովումը:


Ծրագրի շրջանակներում իրականացվում է`

 • ՀՀ-ում գործող սփյուռքահայ գործարարների տվյալների շտեմարանի ստեղծում,
 • Աջակցություն «Մեկ պատուհանի սկզբունքով» գործող կառույցի գործունեությանը՝ սփյուռքահայ հնարավոր ներդրողների վերաբերյալ տեղեկատվության տրամադրմամբ,
 • ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարության կողմից համակարգվող բիզնես ծրագրերի մասին տեղեկատվության տրամադրում սփյուռքահայ ներդրողներին,
 • զբոսաշրջության զարգացման և ներդրումների ներգրավման ուղղությամբ Հայկական առևտրային ցանցի 5-րդ ժողովին և 3-րդ բիզնես ֆորումին  սփյուռքահայ գործարարների և ներդրողների լայն մասնակցության ապահովում
 • սփյուռքահայերի կողմից նոր ստեղծված ձեռնարկությունների գործունեության ընթացքի պարբերական մշտադիտարկում և ի հայտ եկած խնդիրների լուծմանն աջակցություն շահագրգիռ պետական կառավարման մարմինների հետ,
 • բիզնես ծրագրեր առաջարկելու, ներդրումների իրականացմանն աջակցություն ցուցաբերելու նպատակով սփյուռքյան համայնքներում աշխատանքային խմբերի ստեղծում,
 • տարածաշրջաններում ՀՀ տնտեսության մեջ սփյուռքահայերի ներդրումների լավագույն փորձի  ներկայացում,
 • աջակցություն հայկական սփյուռքի ներուժի ներգրավմանը, ընդլայնմանը հյուրանոցային և տուրիզմի ոլորտում,
 • համայնքային, համահայկական, հոգևոր կառույցների, կրթամշակութային, երիտասարդական կազմակերպությունների հետ տանել աշխատանքներ՝ զբոսաշրջության տարբեր ուղղություններով (ճանաչողական, էթնո, էկո, էքստրիմ տուրիզմ և այլն) ծրագրերի փաթեթներն ու տեղեկատվությունը տեղերում տարածելու և գովազդելու ուղղությամբ,
 • ներդրումների «հաջողակ» պատմությունների մասին ֆիլմերի և հեռուստահաղորդումների նկարահանում և հեռարձակում արբանյակային հեռուստակայաններով:

4. Հայոց Ցեղասպանության միջազգային ճանաչմանը և դատապարտմանն ուղղված քաղաքականության շրջանակներում սփյուռքահայ երիտասարդության շրջանում պատմական հիշողության ամրապնդմանն աջակցություն


Ծրագրի նպատակն է Հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչման և դատապարտման գործընթացը խթանող քայլերի իրականացումը, Հայոց ցեղասպանության իրավական հիմնահարցերի վերհանումը և ներկայացումը, հայ ժողովրդի իրավունքների ու Հայոց ցեղասպանության հատուցման իրավական թղթածրարի շուրջ համահայկական համախոհության ձևավորման քայլերի մշակմանը նպաստումը:


Ծրագրի շրջանակներում իրականացվում է`

 • «Հրանտ Դինք. 10 տարի անց» խորագրով կլոր սեղան-քննարկման անցկացում,
 • «Ուրացման քաղաքականության արմատները, նորօրյա դրսևորումները և դրանց հետևանքները» գրքի հրատարակություն (200 օրինակ),
 • «Ցեղասպանության արտացոլումը պոլսահայ նորագույն գրականության մեջ» գրքի հրատարակություն (200 օրինակ),
 • Հայոց ցեղասպանությանը վերաբերող իրավական թղթածրարի կազմման աշխատանքներին աջակցություն,
 • «Հայոց ցեղասպանության արտացոլումը 1915 թ. մամուլի էջերում» (հայալեզու և օտարալեզու թերթերի նյութերի ժողովածու) երկհատոր աշխատության հրատարակություն (250 օրինակ),
 • Ցեղասպանությունը վերապրածների իրավահաջորդ սերունդների, ինչպես նաև նրանց նյութական, ֆինանսական, մշակութային կորուստների մասին  տվյալների բազայի ձևավորում,
 • «Հայոց ցեղասպանության արձագանքներն Իտալիայում. 1915» գրքի հրատարակություն (200 օրինակ),
 • «Ցեղասպանության չորրորդ սերնդի հիմնախնդիրները» խորագրով համաժողովի անցկացում:

5. «Դու ի՞նչ ես անում Ղարաբաղի համար» շարժման ձևավորում և զարգացում


Ծրագրի նպատակն է Աշխարհի հայության համախմբումը ԼՂՀ-ի հիմնահարցի լուծման համար, դեպի ԼՂՀ ներդրումների խթանումը:


Ծրագրի շրջանակներում իրականացվում է`

 • Շարժման մասին տեղեկատվության տարածում և քարոզում Սփյուռքում,
 • առաջարկել Համահայկական աշխարհագրական ասոցիացիային իր «Սփյուռքի ժամ» և «Արմնյուզ» ՀԸ «Աշխարհասփյուռ» հաղորդումներում բացելու առանձին էջ՝ «Դու ի՞նչ ես անում Ղարաբաղի համար» խորագրով և ներկայացնել սփյուռքահայ աջակիցներին,
 • «Արցախի հոգևոր գանձերը» գրքի ձեռքբերում և տրամադրում հայկական խոշոր համայնքային կառույցներին,
 • սփյուռքյան խմբերի և անհատ կատարողների մասնակցությամբ մշակութային խմբերի ելույթների կազմակերպում Արցախում,
 • ԼՂՀ-ում զբոսաշրջության, ներդրումների և անշարժ գույքի ձեռքբերման քարոզչություն,
 • հասարակական կազմակերպությունների հետ համատեղ սփյուռքահայ երիտասարդների այցելությունների կազմակերպում ԼՂՀ կամավորական աշխատանքներ իրականացնելու նպատակով (շինարարական, մանկավարժական և այլն),
 • տարածաշրջանների կրթամշակութային կենտրոններում և համայնքային կառույցներում մայիսի 9-ին կազմակերպել Շուշիի ազատագրման օրվան նվիրված միջոցառումներ,
 • «Դու ի՞նչ ես անում Ղարաբաղի համար» ֆլեշ մոբերի կազմակերպում Սփյուռքի խոշոր հայկական համայնքներում՝ դպրոցների աշակերտների, ուսանողների, երիտասարդների մասնակցությամբ,
 • Արցախյան օրերի անցկացում Սփյուռքի համայնքներում,
 • Նախարարության «Հայերն այսօր» էլեկտրոնային պարբերականում ներկայացնել Արցախում ներդրումներ իրականացնող սփյուռքահայ գործարարներին, նրանց հաջողության պատմությունները, փորձը,
 • Նախարարության «Հայերն այսօր» էլեկտրոնային պարբերականում մշտական անդրադարձ կատարել Արցախի մշակութային կյանքին:

6. Սփյուռքում ըստ մասնագիտությունների համահայկական ցանցերի ընդլայնում և մասնագիտական ներուժի օգտագործում ՀՀ-ի և Արցախի տնտեսության զարգացման համար


Ծրագրի նպատակն է Հայկական պետականության ամրապնդմանն ու համազգային խնդիրների լուծմանը սփյուռքահայերի արդյունավետ մասնակցության, նրանց ներուժին օգտագործման համար նպաստավոր միջավայրի ձևավորմանն աջակցությունը:


Ծրագրի շրջանակներում իրականացվում է`

 • Սփյուռքի հայկական զանգվածային լրատվության միջոցների և լրագրողների վերապատրաստում,
 • Հայաստան-Սփյուռք 6-րդ համահայկական համաժողովի կազմակերպում և անցկացում,
 • աջակցություն սրտաբանների Եվրակովկասյան 6-րդ համահայկական համաժողովի կազմակերպմանը,
 • Սփյուռքում երիտասարդական, կանանց, մշակութային, մասնագիտական նոր միությունների ստեղծման խթանում և նորաստեղծ կառույցներին աջակցության ցուցաբերում,
 • մասնագիտական կարողություններն ու կապերը հայրենիքին ծառայեցնելու նպատակով համահայկական մասնագիտական ցանցերի ձևավորում և համատեղ նախագծերի իրագործում. աջակցություն ավելի մեծ թվով համայնքներում մասնագիտական ընկերակցությունների ստեղծման աշխատանքներին,
 • աշխատանքներ «Լրատվամիջոցների համահայկական ընկերակցության» հետ, համակարգող մարմնի աշխատանքների կազմակերպում:

7. Համահայկական կառույցների հետ համագործակցության ընդլայնում, հայապահպան ծրագրերի մշակում և իրականացում


Ծրագրի նպատակն է համազգային միասնության միջավայրի ձևավորումը և զարգացումը, նպաստումը հայկական համայնքներում ազգային ինքնության պահպանմանը ու արմատավորմանը, հայապահպան գործունեությանը, մշակութային ժառանգության պահպանմանը, պաշտպանմանը, զարգացմանը, նախարարության և համահայկական կառույցների միջև կապերի խորացումը, իրականացվող ծրագրերի համադրում,  համատեղ ու երկարատև համահայկական ծրագրերի իրականացման համար իրավական հիմքերի ստեղծումը:


Ծրագրի շրջանակներում իրականացվում է`

 • Լեհաստանի հայ համայնքի օրերի կազմակերպում Հայաստանում,
 • Թբիլիսիում և Բաթումիում գործող հայկական մշակութային կենտրոնների գործունեության օժանդակում «Ջինիշյան հիշատակ հիմնադրամի» հետ համատեղ,
 • ՀՄԸՄ համահայկական խաղերի կազմակերպմանն աջակցություն (600-800 երիտասարդների մասնակցության ապահովում),
 • «Թեքեյան կենտրոն» հիմնադրամի հետ համատեղ ցուցահանդեսների կազմակերպում,
 • «Թեքեյան կենտրոն» հիմնադրամի Թեքեյան դպրոցների միջև միջդպրոցական օլիմպիադաների կազմակեպմանն աջակցություն, ճանաչողական այցերի կազմակերպում, հայաստանաբնակ սիրիահայ դպրոցականների մասնակցության ապահովում ձեռնարկների և հայոց լեզվի ուսուցման դասընթացների կազմակերպում,
 • «Հայ օգնության ֆոնդ»-ի հետ համատեղ սոցիալական և կրթական ծրագրերի իրականացում,
 • Վենետիկի Մխիթարյան միաբանության հետ համատեղ Սուրբ Ղազարի  հիմնադրման 300-ամյակին նվիրված ձեռնարկների իրականացման աջակցություն,
 • Հայ օգնության միության (ՀՕՄ) Հայաստանում հաստատվելու 25-ամյակին նվիրված հանդիսության կազմակերպման աջակցություն,
 • «Հայաստան» համահայկական հիմնադրամի հիմնադրման 25-ամյակի հանդիսության կազմակերպման աջակցություն,
 • Թեքեյան մշակութային միությունների հիմնադիր մարմնի (Լիբանան) հիմնադրման 70-ամյակին նվիրված միջոցառումների կազմակերպմանն աջակցություն,
 • Համազգային հայ կրթական և մշակութային միության հետ համատեղ ծրագրերի իրականացում,
 • «ԱՄՆ Ջինիշյան հիշատակի ծրագիր» կազմակերպության հիմնադրման 50-ամյակին նվիրված հանդիսությունների ծրագրի կազմում,
 • Ամերիկայի հայկական համագումարի (ԱՀՀ) «Ամառային կամավորական ծրագրի» մասնակիցների հանդիպումների կազմակերպում ՀՀ-ում, տարածաշրջանային գրասենյակին տեղեկությունների   տրամադրում,
 • Համազգային հայ կրթական և մշակութային միության Սիդնեյի Սասուն մասնաճյուղի հետ համատեղ «Սիդնեյ» պարախմբի ղեկավարների վերապատրաստում տեղում,
 • Ռուսաստանի հայերի միության բժիշկների ասոցիացիայի հետ համատեղ ՀՀ մարզերում և Արցախում պարբերական խորհրդատվությունների և վիրահատությունների կազմակերպմանն աջակցություն
 • «ATP» ծրագրի շրջանակներում Արենի համայնքում կազմակերպվող ծառատունկին սիրիահայերի մասնակցության  ապահովում: 

8. Տարածքային համագործակցության և համահայկական մշակութային ծրագրերի իրականացման ապահովում


Ծրագրի նպատակն է հայ մշակույթի պահպանումը, զարգացումը և տարածումը, մշակույթի միջոցով համախմբումը միասնության գաղափարի շուրջ, Սփյուռքի հայկական համայնքներում մշակութային կյանքի աշխուժացմանը նպաստումը,    Սփյուռքի և Հայաստանի ստեղծագործողների միջև մշակութային կապերի ամրապնդումը, համատեղ ծրագրերի մշակումը և իրականացումը:


Ծրագրի շրջանակներում իրականացվում է`

 • սփյուռքի գեղարվեստական խմբերի և անհատ կատարողների մասնակցությամբ մշակութային միջոցառումների իրականացում,
 • հայրենիքում սփյուռքահայ երգչախմբերի, անհատ կատարողների հյուրընկալում,
 • տասնյակ մշակութային միջոցառումների, համերգների, ելույթների իրականացում՝ մայրաքաղաքում և մարզերում,
 • Սփյուռքյան կառույցներին և նշանավոր անհատներին, սփյուռքի մշակութային գործիչներին նվիրված միջոցառումների, մեծարման երեկոների կազմակերպում Հայաստանում, Սփյուռքում,
 • մինչև 300 մարդու (հայ և օտարերկրացի անհատ կատարողների, երգչախմբերի) մասնակցություն «Երգում ենք Կոմիտաս» փառատոնին Սփյուռքից, Հայաստանից, Արցախից,
 • «Մեր մեծերը» ծրագրի շրջանակներում իրականացվող միջոցառումներ:

9. Աջակցություն Թբիլիսիում գտնվող հայ գրողների Պանթեոնի պահպանմանը


10. Աջակցություն Վրաստանի հայալեզու լրատվամիջոցներին


11. Գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության հիմնարար և կարևորագույն նշանակություն ունեցող կիրառական հետազոտություններ


Ծրագրի նպատակն է Սփյուռքյան համայնքների պատմության և գործունեության հետազոտությունը, հիմնախնդիրների վերհանումը:


Ծրագրի շրջանակներում իրականացվում է`

 • Սփյուռքի հայ համայնքների և հիմնախնդիրների վերաբերյալ հետազոտությունների իրականացում,
 • թեմատիկ պատվերների ձևակերպում,
 • հրատարակություններ:

12. Աջակցություն համայնքների կայացմանը (ՀՀ խորհրդանշանների ձեռքբերում և առաքում)


Ծրագրի նպատակն է հայեցի կրթության, դաստիարակության, Հայոց պետականության գիտակցմանն ու հաղորդակցմանը նպաստումը:


Ծրագրի շրջանակներում իրականացվում է`

 • սփյուռքի հայ համայնքներին, հայկական կազմակերպություններին, կրթամշակութային հաստատություններին Հայաստանի Հանրապետության պետական խորհրդանշանների նկատմամբ պահանջարկի ուսումնասիրում և տրամադրում

13. Աշխատանք սփյուռքի համայքներում (գործուղումների ծրագիր)


Ծրագրի նպատակն է Սփյուռքի հայ համայնքներում առկա հիմնախնդիրների ուսումնասիրությունը և դրանց լուծմանն ուղված ծրագրերի մշակումը:

Ծրագրի շրջանակներում իրականացվում է`

 • սփյուռքյան կառույցների հետ համագործակցությամբ առկա հիմնախնդիրների գնահատում և լուծում:

14. Տարածաշրջանային հայ համայնքների կրթամշակութային հիմնախնդիրների լուծմանն աջակցություն


Ծրագրի նպատակն է Հայ համայնքային կյանքում առկա կրթամշակութային խնդիրների վերհանումը, դրանց լուծմանը նպատակաուղղված միջոցառումների իրականացումը:

Ծրագրի շրջանակներում իրականացվում է`

 • հայկական կրթօջախների ուսուցիչների վերապատրաստում ՀՀ-ում և սփյուռքում.
 • աշակերտական օլիմպիադաների կազմակերպում.
 • աջակցություն հայկական մշակութային համույթների՝ ազգային տարազների ձեռքբերում և տրամադրում.
 • Հայաստանի մշակութային համույթների, ստեղծագործական խմբերի, արվեստագետների, անհատ կատարողների համերգների, ներկայացումների, դասախոսությունների և հանդիպումների կազմակերպում համայքներում.
 • Հայաստանում հայկական համայքների մշակութային խմբերի ձեռնարկումներին  աջակցություն, ժամանակակից նկարիչների անհատական ցուցահանդեսի կազմակերպում:

15. Հայաստան-Սփյուռք գործակցության թեմայով հեռուստահաղորդումների և տեսահոլովակների պատրաստում և հեռարձակում, ձեռքբերում և բազմացում


Ծրագրի նպատակն է հայապահպանության և հայեցի դաստիարակության քարոզչությունը, Սփյուռքի հայ համայնքներում ուծացման վտանգի կասեցման գործընթացին նպաստումը, հեռուստահաղորդումների ստեղծումը, համահայկական տեղեկատվական համակարգի ստեղծումը, Սփյուռքի հայ համայնքներում տեղի ունեցող իրադարձությունների վերաբերյալ իրազեկվածության, տեղեկատվության տարածման ապահովումը:


Ծրագրի շրջանակներում իրականացվում է`

 • ռադիո և հեռուստահաղորդումների պատրաստում,
 • ՀՀ սփյուռքի նախարարության գործունեությունը, ծրագրերը լուսաբանող նյութերի, ֆիլմերի պատրաստում («Սփյուռքի ժամ»  հեռուսատահաղորդաշար),
 • սփյուռքի համայնքների առօրյային և պատմությանը նվիրված հաղորդումների պատրաստում և հեռարձակում:

16. Տեղեկատվական և ուսուցողական կայքերի մշակման և սպասարկման ծառայություններ


Ծրագրի նպատակն է հայ հոգևոր մշակութային արժեքների հանրահռչակումը, մատչելիության ապահովումը, հայ ժողովրդի պատմության, մշակութային ժառանգության և նվաճումների ներկայացումը, հայ ազգային ինքնության արժեքների արմատավորումը, Սփյուռք-Սփյուռք, Հայրենիք-Սփյուռք կապերի ամրապնդումը, Հայաստանի Հանրապետությունը` որպես Հայոց պետականության խորհրդանիշ և համայն հայության Հայրենիք ընկալելու գիտակցության արմատավորումը, մասնագիտական քննարկումների կազմակերպումը, լեզվական մերձեցումը, թարգմանչական աջակցությունը:


Ծրագրի շրջանակներում իրականացվում է`

 • ՀՀ սփյուռքի նախարարության «Հայերն այսօր» էլեկտրոնային բազմալեզու պարբերականի հրատարակում,
 • էլեկտրոնային գրադարանի համալրում, գործունեության վերահսկողություն,
 • արևելահայերենից արևմտահայերեն և հակառակ փոխարկիչ ծրագրի շահագործում,
 • վիրտուալ թանգարանի համալրում, գործունեության վերահսկողություն,
 • էլեկտրոնային շտեմարանի համալրում:

17. «Հայկական սփյուռք» տարեգրքի հրատարակում


Ծրագրի նպատակն է ՀՀ ղեկավարության սփյուռքի համայնքներ այցելությունների, սփյուռքյան կառույցներում նշանավոր իրադարձությունների, սոցիալ-քաղաքական իրողությունների, հայանպաստ որոշումների և օրենքների մասին փաստական նյութերի հավաքագրումը և խմբագրումը, հրապարակումը:


Ծրագրի շրջանակներում իրականացվում է`

 • Սփյուռքյան կառույցների և անհատների գործունեության, հիշարժան դրվագների, ձեռքբերումների, հաջողությունների մասին տեղեկատվության հավաքագրում, ճշգրտում,
 • «Հայկական Սփյուռք» տարեգրքի նյութերի մշակում, խմբագրում, 
 • «Հայկական Սփյուռք» տարեգրքի հրատարակման համար անհրաժեշտ պահանջներ ներառող, սահմանված ժամկետում տեխնիկական բնութագրի կազմում,
 • տարեգրքի հրատարակումն ապահովող պայմանագրի կնքում:
 

Սպասվող իրադարձություններ

 
 

Շնորհավորանքներ

 
 

Ելույթներ

 
<<  2017  >> <<  Մարտ  >>
Երկ Երք Չրք Հնգ Ուրբ Շբթ Կրկ
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. ԱՐԱՄ Ա

ՄԵԾԻ ՏԱՆՆ ԿԻԼԻԿԻՈՅ ԿԱԹՈՂԻԿՈՍԻՆ

 

Վեհափա՛ռ Տէր,

Ի սրտէ եւ խոր ակնածանքով կը շնորհաւորեմ Ձեզ, Ձեր ծննդյան յոբելինական տարեդարձի ուրախ առիթով:

Անկասկած, լուսաւոր այս ծնունդը նախ լոյս սփռեց հայկական օջախի մը մէջ, որ դարձաւ սնուցող աղբիւրը հայրենանուէր զաւակի։ Դուք Ձեր անսահման նուիրումով, բեղուն գործունէութեամբ եւ ստեղծագործ մտքի շնորհիւ դարձաք բազմահազար հայերու շէնշող փարոսը:

27.01.2017  |  Ելույթներ

Հունվարի 27-ին ՀՀ սփյուռքի նախարարությունում տեղի ունեցավ Հայոց բանակի օրվան նվիրված հանդիսավոր ցերեկույթ՝ հայրենադարձ ազատամարտիկների, սփյուռքահայ ներկա զինծառայողների, պետական պաշտոնյաների, Համահայկական կառույցների երևանյան գրասենյակների, ինչպես նաև սիրիահայերի աջակցության հարցերով զբաղվող հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչների մասնակցությամբ: