Ծրագիր

ՀՀ սփյուռքի նախարարության 2017 թվականի աշխատանքային գործունեության


1. Հայաստանի Հանրապետությունում սիրիահայերի և իրաքահայերի ինտեգրման գործընթացի արագացում


Ծրագրի նպատակն է Հայաստան տեղափոխված սիրիահայերի և իրաքահայերի խնդիրների լուծմանն ուղղված աշխատանքների համակարգումը:


Ծրագրի շրջանակներում իրականացվում է`

 • սիրիահայերի հիմնախնդիրները համակարգող միջգերատեսչական հանձնաժողովի նիստերի կազմակերպում,
 • սիրիահայերի և իրաքահայերի կրթական, մշակութային, սոցիալական, տնտեսական ինտեգրման խնդիրների լուծմանը նպաստող ծրագրերի մշակում և իրականացում,
 • սիրիահայերի բնակարանային խնդիրների լուծման նպատակով աջակցության ցուցաբերում,
 • սիրիահայերի զբաղվածության խնդրի լուծման նպատակով աջակցության ցուցաբերում, մասնագիտական վերապատրաստումների իրականացում,
 • աջակցության ցուցաբերում սիրիահայ առնվազ 400 ուսանողի ուսման վարձավճարների փոխհատուցման հարցում,
 • սիրիահայերի առողջապահական խնդիրների լուծմանն աջակցություն՝ պետական պատվերի շրջանակներում և միջազգային համահայկական, բարեգործական կազմակերպությունների կողմից տրամադրվող միջոցներով,
 • աջակցության ցուցաբերում Հայաստանում գործող սփյուռքահայերի կողմից ստեղծված հասարակական միավորումների առնվազն 3 միջոցառման իրականացման հարցում,
 • սիրիահայերի խնդիրների հանրային իրազեկում, սոցիալական գովազդների, հեռուստառադիոհաղորդումների, կրթական, ճանաչողական ծրագրերի միջոցով ինտեգրման գործընթացի արդյունավետության բարձրացում:

2. Հայապահպանության համար և ուծացման դեմ պայքարում Սփյուռքի երիտասարդության շրջանում հայոց լեզվի իմացության մակարդակի բարձրացում


Ծրագրի նպատակն է լեզվամշակութային ուծացման դեմ պայքարը, մայրենի լեզվի իմացության մակարդակի բարձրացումը, Սփյուռքում գործող կրթական հաստատություններին անհրաժեշտ ուսումնական գրականությամբ և օժանդակ նյութերով ապահովումը, Սփյուռքում հայոց լեզվի, հայ ժողովրդի պատմության և մշակույթի վերաբերյալ գիտելիքների տարածմանը նպաստումը, Սփյուռքի համայնքներում հայապահպանական ծրագրերի իրականացման գործում ունեցած ավանդի համար անհատների և կազմակերպությունների խրախուսումը:


Ծրագրի շրջանակներում իրականացվում է`

 • Սփյուռքի հայկական կրթական հաստատություններին ուսումնական գրականության և օժանդակ նյութերի, այդ թվում՝ էլեկտրոնային դասագրքերի  տրամադրում (50 000 կտոր),
 • 13-18 տարեկան մինչև 1000 սփյուռքահայ երիտասարդների երկշաբաթյա ճանաչողական այցելություն Հայաստան՝ «Արի տուն» ծրագրով,
 • Երևանում հայոց լեզվի և հայագիտական առարկաների՝ թվով 30 ուսուցիչների և կրթական գործի պատասխանատուների վերապատրաստման դասընթաց՝ 4 շաբաթ տևողությամբ,
 • առնվազն 100 սփյուռքահայ երիտասարդի համար Երևանում հայոց լեզվի (արևմտահայերենի և արևելահայերենի) արագացված դասընթացների կազմակերպում՝ 4 շաբաթ տևողությամբ,
 • առնվազն 30 երիտասարդ առաջնորդների համար ամառային դասընթացի կազմակերպում՝2 շաբաթ տևողությամբ,
 • աջակցություն սփյուռքահայ երիտասարդությանը՝ մայրենիի ուսուցման  համացանցային հեռավար ծրագրերը, էլեկտրոնային դասագրքերը համայնքներում տարածելու միջոցով,
 • աջակցություն ՀԲԸՄ վիրտուալ քոլեջի ունկնդիրների թվի ավելացմանը` տարածաշրջաններում հայոց լեզվի, հայ ժողովրդի պատմության և մշակույթի վերաբերյալ  գիտելիքների առավել տարածման նպատակով, աջակցություն ունկնդիրների խմբերի ձևավորմանը Ռուսաստանի Դաշնությունում,
 • հայոց լեզվի հեռուստադպրոցի (արևելահայերեն և արևմտահայերեն) հեռուստադասերի կազմակերպում և հեռարձակում Սփյուռքում (առնվազն 36 հաղորդում),
 • աջակցություն համայնքներում նոր մեկօրյա դպրոցների ստեղծմանը (դասագրքերի և ուսումնաօժանդակ նյութերի տրամադրում, ուսուցիչների վերապատրաստում), 
 • ԱՄՆ Արևմտյան ափում գործող հայկական ամենօրյա և մեկօրյա դպրոցների ուսուցիչների վերապատրաստում տեղում,
 • սփյուռքահայ երիտասարդության շրջանում հայոց լեզվի ուսուցմանն օժանդակելու նպատակով մրցանակաբաշխությունների, օլիմպիադաների և շարադրությունների, երիտասարդ ուսուցիչների «Մայրենիի պաշտպան»  անվանակարգով մրցույթի կազմակերպում՝ Համաշխարհային հայկական կոնգրեսի և Ռուսաստանի հայերի միության  հետ համատեղ:

3. Հայաստանի Հանրապետության ներդրումային ծրագրերին սփյուռքահայերի մասնակցության ապահովման գործուն մեխանիզմների ներդրում


Ծրագրի նպատակն է «Մեկ պատուհանի սկզբունքով» գործող կառույցի միջոցով սփյուռքահայ ներդրողներին աջակցություն և նրա գործունեության ապահովումը:


Ծրագրի շրջանակներում իրականացվում է`

 • ՀՀ-ում գործող սփյուռքահայ գործարարների տվյալների շտեմարանի ստեղծում,
 • Աջակցություն «Մեկ պատուհանի սկզբունքով» գործող կառույցի գործունեությանը՝ սփյուռքահայ հնարավոր ներդրողների վերաբերյալ տեղեկատվության տրամադրմամբ,
 • ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարության կողմից համակարգվող բիզնես ծրագրերի մասին տեղեկատվության տրամադրում սփյուռքահայ ներդրողներին,
 • զբոսաշրջության զարգացման և ներդրումների ներգրավման ուղղությամբ Հայկական առևտրային ցանցի 5-րդ ժողովին և 3-րդ բիզնես ֆորումին  սփյուռքահայ գործարարների և ներդրողների լայն մասնակցության ապահովում
 • սփյուռքահայերի կողմից նոր ստեղծված ձեռնարկությունների գործունեության ընթացքի պարբերական մշտադիտարկում և ի հայտ եկած խնդիրների լուծմանն աջակցություն շահագրգիռ պետական կառավարման մարմինների հետ,
 • բիզնես ծրագրեր առաջարկելու, ներդրումների իրականացմանն աջակցություն ցուցաբերելու նպատակով սփյուռքյան համայնքներում աշխատանքային խմբերի ստեղծում,
 • տարածաշրջաններում ՀՀ տնտեսության մեջ սփյուռքահայերի ներդրումների լավագույն փորձի  ներկայացում,
 • աջակցություն հայկական սփյուռքի ներուժի ներգրավմանը, ընդլայնմանը հյուրանոցային և տուրիզմի ոլորտում,
 • համայնքային, համահայկական, հոգևոր կառույցների, կրթամշակութային, երիտասարդական կազմակերպությունների հետ տանել աշխատանքներ՝ զբոսաշրջության տարբեր ուղղություններով (ճանաչողական, էթնո, էկո, էքստրիմ տուրիզմ և այլն) ծրագրերի փաթեթներն ու տեղեկատվությունը տեղերում տարածելու և գովազդելու ուղղությամբ,
 • ներդրումների «հաջողակ» պատմությունների մասին ֆիլմերի և հեռուստահաղորդումների նկարահանում և հեռարձակում արբանյակային հեռուստակայաններով:

4. Հայոց Ցեղասպանության միջազգային ճանաչմանը և դատապարտմանն ուղղված քաղաքականության շրջանակներում սփյուռքահայ երիտասարդության շրջանում պատմական հիշողության ամրապնդմանն աջակցություն


Ծրագրի նպատակն է Հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչման և դատապարտման գործընթացը խթանող քայլերի իրականացումը, Հայոց ցեղասպանության իրավական հիմնահարցերի վերհանումը և ներկայացումը, հայ ժողովրդի իրավունքների ու Հայոց ցեղասպանության հատուցման իրավական թղթածրարի շուրջ համահայկական համախոհության ձևավորման քայլերի մշակմանը նպաստումը:


Ծրագրի շրջանակներում իրականացվում է`

 • «Հրանտ Դինք. 10 տարի անց» խորագրով կլոր սեղան-քննարկման անցկացում,
 • «Ուրացման քաղաքականության արմատները, նորօրյա դրսևորումները և դրանց հետևանքները» գրքի հրատարակություն (200 օրինակ),
 • «Ցեղասպանության արտացոլումը պոլսահայ նորագույն գրականության մեջ» գրքի հրատարակություն (200 օրինակ),
 • Հայոց ցեղասպանությանը վերաբերող իրավական թղթածրարի կազմման աշխատանքներին աջակցություն,
 • «Հայոց ցեղասպանության արտացոլումը 1915 թ. մամուլի էջերում» (հայալեզու և օտարալեզու թերթերի նյութերի ժողովածու) երկհատոր աշխատության հրատարակություն (250 օրինակ),
 • Ցեղասպանությունը վերապրածների իրավահաջորդ սերունդների, ինչպես նաև նրանց նյութական, ֆինանսական, մշակութային կորուստների մասին  տվյալների բազայի ձևավորում,
 • «Հայոց ցեղասպանության արձագանքներն Իտալիայում. 1915» գրքի հրատարակություն (200 օրինակ),
 • «Ցեղասպանության չորրորդ սերնդի հիմնախնդիրները» խորագրով համաժողովի անցկացում:

5. «Դու ի՞նչ ես անում Ղարաբաղի համար» շարժման ձևավորում և զարգացում


Ծրագրի նպատակն է Աշխարհի հայության համախմբումը ԼՂՀ-ի հիմնահարցի լուծման համար, դեպի ԼՂՀ ներդրումների խթանումը:


Ծրագրի շրջանակներում իրականացվում է`

 • Շարժման մասին տեղեկատվության տարածում և քարոզում Սփյուռքում,
 • առաջարկել Համահայկական աշխարհագրական ասոցիացիային իր «Սփյուռքի ժամ» և «Արմնյուզ» ՀԸ «Աշխարհասփյուռ» հաղորդումներում բացելու առանձին էջ՝ «Դու ի՞նչ ես անում Ղարաբաղի համար» խորագրով և ներկայացնել սփյուռքահայ աջակիցներին,
 • «Արցախի հոգևոր գանձերը» գրքի ձեռքբերում և տրամադրում հայկական խոշոր համայնքային կառույցներին,
 • սփյուռքյան խմբերի և անհատ կատարողների մասնակցությամբ մշակութային խմբերի ելույթների կազմակերպում Արցախում,
 • ԼՂՀ-ում զբոսաշրջության, ներդրումների և անշարժ գույքի ձեռքբերման քարոզչություն,
 • հասարակական կազմակերպությունների հետ համատեղ սփյուռքահայ երիտասարդների այցելությունների կազմակերպում ԼՂՀ կամավորական աշխատանքներ իրականացնելու նպատակով (շինարարական, մանկավարժական և այլն),
 • տարածաշրջանների կրթամշակութային կենտրոններում և համայնքային կառույցներում մայիսի 9-ին կազմակերպել Շուշիի ազատագրման օրվան նվիրված միջոցառումներ,
 • «Դու ի՞նչ ես անում Ղարաբաղի համար» ֆլեշ մոբերի կազմակերպում Սփյուռքի խոշոր հայկական համայնքներում՝ դպրոցների աշակերտների, ուսանողների, երիտասարդների մասնակցությամբ,
 • Արցախյան օրերի անցկացում Սփյուռքի համայնքներում,
 • Նախարարության «Հայերն այսօր» էլեկտրոնային պարբերականում ներկայացնել Արցախում ներդրումներ իրականացնող սփյուռքահայ գործարարներին, նրանց հաջողության պատմությունները, փորձը,
 • Նախարարության «Հայերն այսօր» էլեկտրոնային պարբերականում մշտական անդրադարձ կատարել Արցախի մշակութային կյանքին:

6. Սփյուռքում ըստ մասնագիտությունների համահայկական ցանցերի ընդլայնում և մասնագիտական ներուժի օգտագործում ՀՀ-ի և Արցախի տնտեսության զարգացման համար


Ծրագրի նպատակն է Հայկական պետականության ամրապնդմանն ու համազգային խնդիրների լուծմանը սփյուռքահայերի արդյունավետ մասնակցության, նրանց ներուժին օգտագործման համար նպաստավոր միջավայրի ձևավորմանն աջակցությունը:


Ծրագրի շրջանակներում իրականացվում է`

 • Սփյուռքի հայկական զանգվածային լրատվության միջոցների և լրագրողների վերապատրաստում,
 • Հայաստան-Սփյուռք 6-րդ համահայկական համաժողովի կազմակերպում և անցկացում,
 • աջակցություն սրտաբանների Եվրակովկասյան 6-րդ համահայկական համաժողովի կազմակերպմանը,
 • Սփյուռքում երիտասարդական, կանանց, մշակութային, մասնագիտական նոր միությունների ստեղծման խթանում և նորաստեղծ կառույցներին աջակցության ցուցաբերում,
 • մասնագիտական կարողություններն ու կապերը հայրենիքին ծառայեցնելու նպատակով համահայկական մասնագիտական ցանցերի ձևավորում և համատեղ նախագծերի իրագործում. աջակցություն ավելի մեծ թվով համայնքներում մասնագիտական ընկերակցությունների ստեղծման աշխատանքներին,
 • աշխատանքներ «Լրատվամիջոցների համահայկական ընկերակցության» հետ, համակարգող մարմնի աշխատանքների կազմակերպում:

7. Համահայկական կառույցների հետ համագործակցության ընդլայնում, հայապահպան ծրագրերի մշակում և իրականացում


Ծրագրի նպատակն է համազգային միասնության միջավայրի ձևավորումը և զարգացումը, նպաստումը հայկական համայնքներում ազգային ինքնության պահպանմանը ու արմատավորմանը, հայապահպան գործունեությանը, մշակութային ժառանգության պահպանմանը, պաշտպանմանը, զարգացմանը, նախարարության և համահայկական կառույցների միջև կապերի խորացումը, իրականացվող ծրագրերի համադրում,  համատեղ ու երկարատև համահայկական ծրագրերի իրականացման համար իրավական հիմքերի ստեղծումը:


Ծրագրի շրջանակներում իրականացվում է`

 • Լեհաստանի հայ համայնքի օրերի կազմակերպում Հայաստանում,
 • Թբիլիսիում և Բաթումիում գործող հայկական մշակութային կենտրոնների գործունեության օժանդակում «Ջինիշյան հիշատակ հիմնադրամի» հետ համատեղ,
 • ՀՄԸՄ համահայկական խաղերի կազմակերպմանն աջակցություն (600-800 երիտասարդների մասնակցության ապահովում),
 • «Թեքեյան կենտրոն» հիմնադրամի հետ համատեղ ցուցահանդեսների կազմակերպում,
 • «Թեքեյան կենտրոն» հիմնադրամի Թեքեյան դպրոցների միջև միջդպրոցական օլիմպիադաների կազմակեպմանն աջակցություն, ճանաչողական այցերի կազմակերպում, հայաստանաբնակ սիրիահայ դպրոցականների մասնակցության ապահովում ձեռնարկների և հայոց լեզվի ուսուցման դասընթացների կազմակերպում,
 • «Հայ օգնության ֆոնդ»-ի հետ համատեղ սոցիալական և կրթական ծրագրերի իրականացում,
 • Վենետիկի Մխիթարյան միաբանության հետ համատեղ Սուրբ Ղազարի  հիմնադրման 300-ամյակին նվիրված ձեռնարկների իրականացման աջակցություն,
 • Հայ օգնության միության (ՀՕՄ) Հայաստանում հաստատվելու 25-ամյակին նվիրված հանդիսության կազմակերպման աջակցություն,
 • «Հայաստան» համահայկական հիմնադրամի հիմնադրման 25-ամյակի հանդիսության կազմակերպման աջակցություն,
 • Թեքեյան մշակութային միությունների հիմնադիր մարմնի (Լիբանան) հիմնադրման 70-ամյակին նվիրված միջոցառումների կազմակերպմանն աջակցություն,
 • Համազգային հայ կրթական և մշակութային միության հետ համատեղ ծրագրերի իրականացում,
 • «ԱՄՆ Ջինիշյան հիշատակի ծրագիր» կազմակերպության հիմնադրման 50-ամյակին նվիրված հանդիսությունների ծրագրի կազմում,
 • Ամերիկայի հայկական համագումարի (ԱՀՀ) «Ամառային կամավորական ծրագրի» մասնակիցների հանդիպումների կազմակերպում ՀՀ-ում, տարածաշրջանային գրասենյակին տեղեկությունների   տրամադրում,
 • Համազգային հայ կրթական և մշակութային միության Սիդնեյի Սասուն մասնաճյուղի հետ համատեղ «Սիդնեյ» պարախմբի ղեկավարների վերապատրաստում տեղում,
 • Ռուսաստանի հայերի միության բժիշկների ասոցիացիայի հետ համատեղ ՀՀ մարզերում և Արցախում պարբերական խորհրդատվությունների և վիրահատությունների կազմակերպմանն աջակցություն
 • «ATP» ծրագրի շրջանակներում Արենի համայնքում կազմակերպվող ծառատունկին սիրիահայերի մասնակցության  ապահովում: 

8. Տարածքային համագործակցության և համահայկական մշակութային ծրագրերի իրականացման ապահովում


Ծրագրի նպատակն է հայ մշակույթի պահպանումը, զարգացումը և տարածումը, մշակույթի միջոցով համախմբումը միասնության գաղափարի շուրջ, Սփյուռքի հայկական համայնքներում մշակութային կյանքի աշխուժացմանը նպաստումը,    Սփյուռքի և Հայաստանի ստեղծագործողների միջև մշակութային կապերի ամրապնդումը, համատեղ ծրագրերի մշակումը և իրականացումը:


Ծրագրի շրջանակներում իրականացվում է`

 • սփյուռքի գեղարվեստական խմբերի և անհատ կատարողների մասնակցությամբ մշակութային միջոցառումների իրականացում,
 • հայրենիքում սփյուռքահայ երգչախմբերի, անհատ կատարողների հյուրընկալում,
 • տասնյակ մշակութային միջոցառումների, համերգների, ելույթների իրականացում՝ մայրաքաղաքում և մարզերում,
 • Սփյուռքյան կառույցներին և նշանավոր անհատներին, սփյուռքի մշակութային գործիչներին նվիրված միջոցառումների, մեծարման երեկոների կազմակերպում Հայաստանում, Սփյուռքում,
 • մինչև 300 մարդու (հայ և օտարերկրացի անհատ կատարողների, երգչախմբերի) մասնակցություն «Երգում ենք Կոմիտաս» փառատոնին Սփյուռքից, Հայաստանից, Արցախից,
 • «Մեր մեծերը» ծրագրի շրջանակներում իրականացվող միջոցառումներ:

9. Աջակցություն Թբիլիսիում գտնվող հայ գրողների Պանթեոնի պահպանմանը


10. Աջակցություն Վրաստանի հայալեզու լրատվամիջոցներին


11. Գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության հիմնարար և կարևորագույն նշանակություն ունեցող կիրառական հետազոտություններ


Ծրագրի նպատակն է Սփյուռքյան համայնքների պատմության և գործունեության հետազոտությունը, հիմնախնդիրների վերհանումը:


Ծրագրի շրջանակներում իրականացվում է`

 • Սփյուռքի հայ համայնքների և հիմնախնդիրների վերաբերյալ հետազոտությունների իրականացում,
 • թեմատիկ պատվերների ձևակերպում,
 • հրատարակություններ:

12. Աջակցություն համայնքների կայացմանը (ՀՀ խորհրդանշանների ձեռքբերում և առաքում)


Ծրագրի նպատակն է հայեցի կրթության, դաստիարակության, Հայոց պետականության գիտակցմանն ու հաղորդակցմանը նպաստումը:


Ծրագրի շրջանակներում իրականացվում է`

 • սփյուռքի հայ համայնքներին, հայկական կազմակերպություններին, կրթամշակութային հաստատություններին Հայաստանի Հանրապետության պետական խորհրդանշանների նկատմամբ պահանջարկի ուսումնասիրում և տրամադրում

13. Աշխատանք սփյուռքի համայքներում (գործուղումների ծրագիր)


Ծրագրի նպատակն է Սփյուռքի հայ համայնքներում առկա հիմնախնդիրների ուսումնասիրությունը և դրանց լուծմանն ուղված ծրագրերի մշակումը:

Ծրագրի շրջանակներում իրականացվում է`

 • սփյուռքյան կառույցների հետ համագործակցությամբ առկա հիմնախնդիրների գնահատում և լուծում:

14. Տարածաշրջանային հայ համայնքների կրթամշակութային հիմնախնդիրների լուծմանն աջակցություն


Ծրագրի նպատակն է Հայ համայնքային կյանքում առկա կրթամշակութային խնդիրների վերհանումը, դրանց լուծմանը նպատակաուղղված միջոցառումների իրականացումը:

Ծրագրի շրջանակներում իրականացվում է`

 • հայկական կրթօջախների ուսուցիչների վերապատրաստում ՀՀ-ում և սփյուռքում.
 • աշակերտական օլիմպիադաների կազմակերպում.
 • աջակցություն հայկական մշակութային համույթների՝ ազգային տարազների ձեռքբերում և տրամադրում.
 • Հայաստանի մշակութային համույթների, ստեղծագործական խմբերի, արվեստագետների, անհատ կատարողների համերգների, ներկայացումների, դասախոսությունների և հանդիպումների կազմակերպում համայքներում.
 • Հայաստանում հայկական համայքների մշակութային խմբերի ձեռնարկումներին  աջակցություն, ժամանակակից նկարիչների անհատական ցուցահանդեսի կազմակերպում:

15. Հայաստան-Սփյուռք գործակցության թեմայով հեռուստահաղորդումների և տեսահոլովակների պատրաստում և հեռարձակում, ձեռքբերում և բազմացում


Ծրագրի նպատակն է հայապահպանության և հայեցի դաստիարակության քարոզչությունը, Սփյուռքի հայ համայնքներում ուծացման վտանգի կասեցման գործընթացին նպաստումը, հեռուստահաղորդումների ստեղծումը, համահայկական տեղեկատվական համակարգի ստեղծումը, Սփյուռքի հայ համայնքներում տեղի ունեցող իրադարձությունների վերաբերյալ իրազեկվածության, տեղեկատվության տարածման ապահովումը:


Ծրագրի շրջանակներում իրականացվում է`

 • ռադիո և հեռուստահաղորդումների պատրաստում,
 • ՀՀ սփյուռքի նախարարության գործունեությունը, ծրագրերը լուսաբանող նյութերի, ֆիլմերի պատրաստում («Սփյուռքի ժամ»  հեռուսատահաղորդաշար),
 • սփյուռքի համայնքների առօրյային և պատմությանը նվիրված հաղորդումների պատրաստում և հեռարձակում:

16. Տեղեկատվական և ուսուցողական կայքերի մշակման և սպասարկման ծառայություններ


Ծրագրի նպատակն է հայ հոգևոր մշակութային արժեքների հանրահռչակումը, մատչելիության ապահովումը, հայ ժողովրդի պատմության, մշակութային ժառանգության և նվաճումների ներկայացումը, հայ ազգային ինքնության արժեքների արմատավորումը, Սփյուռք-Սփյուռք, Հայրենիք-Սփյուռք կապերի ամրապնդումը, Հայաստանի Հանրապետությունը` որպես Հայոց պետականության խորհրդանիշ և համայն հայության Հայրենիք ընկալելու գիտակցության արմատավորումը, մասնագիտական քննարկումների կազմակերպումը, լեզվական մերձեցումը, թարգմանչական աջակցությունը:


Ծրագրի շրջանակներում իրականացվում է`

 • ՀՀ սփյուռքի նախարարության «Հայերն այսօր» էլեկտրոնային բազմալեզու պարբերականի հրատարակում,
 • էլեկտրոնային գրադարանի համալրում, գործունեության վերահսկողություն,
 • արևելահայերենից արևմտահայերեն և հակառակ փոխարկիչ ծրագրի շահագործում,
 • վիրտուալ թանգարանի համալրում, գործունեության վերահսկողություն,
 • էլեկտրոնային շտեմարանի համալրում:

17. «Հայկական սփյուռք» տարեգրքի հրատարակում


Ծրագրի նպատակն է ՀՀ ղեկավարության սփյուռքի համայնքներ այցելությունների, սփյուռքյան կառույցներում նշանավոր իրադարձությունների, սոցիալ-քաղաքական իրողությունների, հայանպաստ որոշումների և օրենքների մասին փաստական նյութերի հավաքագրումը և խմբագրումը, հրապարակումը:


Ծրագրի շրջանակներում իրականացվում է`

 • Սփյուռքյան կառույցների և անհատների գործունեության, հիշարժան դրվագների, ձեռքբերումների, հաջողությունների մասին տեղեկատվության հավաքագրում, ճշգրտում,
 • «Հայկական Սփյուռք» տարեգրքի նյութերի մշակում, խմբագրում, 
 • «Հայկական Սփյուռք» տարեգրքի հրատարակման համար անհրաժեշտ պահանջներ ներառող, սահմանված ժամկետում տեխնիկական բնութագրի կազմում,
 • տարեգրքի հրատարակումն ապահովող պայմանագրի կնքում:
 

Սպասվող իրադարձություններ

 
 

Շնորհավորանքներ

 
 

Ելույթներ

 
<<  2019  >> <<  Սեպտեմբեր  >>
Երկ Երք Չրք Հնգ Ուրբ Շբթ Կրկ
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

ՄՈՍԿՎԱՅԻ «ՎԵՐԱԾՆՈՒՆԴ» ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑԻ ՏՆՕՐԵՆ

ՏԻԿԻՆ ՇՈՂԻԿ ՓԱՀԼԵՎԱՆՅԱՆԻՆ

ՈՒՍՈՒՑԻՉՆԵՐԻՆ, ՍԱՆԵՐԻՆ ԵՎ ԾՆՈՂՆԵՐԻՆ

 

Մեծ սիրով և հպարտության զգացումով շնորհավորում եմ Մոսկվայի «Վերածնունդ» դպրոցի 30-ամյա հոբելյանը:

18.08.2018  |  Ելույթներ

«Քայլ դեպի տուն»-ցինե՛ր, ողջու՜յն նորից:


Ուրախ եմ, որ այսօր դուք հնարավորություն ունեք հանդիպելու ՀՀ պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանի հետ: