Ծրագիր

ՀՀ սփյուռքի նախարարության 2016 թվականի աշխատանքային գործունեության 


1. Սփյուռքահայերի ինտեգրման ծրագրերի իրականացում

Ծրագրի նպատակը.

 • Հայաստանում սփյուռքահայերի (սիրիահայերի, իրաքահայերի) ինտեգրման տարաբնույթ ծրագրերի մշակում ու իրականացում,
 • Նրանց ինտեգրումը դյուրացնող իրավական ակտերի նախագծերի մշակում և ներկայացում ՀՀ կառավարություն:

Ծրագրի շրջանակներում կիրականացվեն`

 • Հայաստան տեղափոխված սփյուռքահայերի խնդիրների լուծմանն օժանդակություն,
 • մասնակցություն սփյուռքահայերի ինտեգրման, կրթական, մշակութային խնդիրների լուծմանը նպաստող ծրագրերի մշակմանը և իրականացմանը (արևելահայերենի և ռուսաց լեզվի դասընթացների կազմակերպում՝ առնվազն 30 հոգու համար),
 • աջակցություն սիրիահայ ուսանողների կրթական խնդիրների լուծմանը (առնվազն 130 ուսանողի համար),
 • սիրիահայերի հիմնախնդիրներով զբաղվող կառույցների առնվազն 3 միջոցառմանն օժանդակություն,
 • աջակցություն Հայաստանում գործող սփյուռքահայերի հասարակական միավորումներին (3 կառույցի):

2. Սփյուռքի երիտասարդների «Արի տուն» հայրենաճանաչության ծրագիր

Ծրագրի նպատակը.

 • Հայաստան-սփյուռք կապերի ամրապնդում,
 • լեզվամշակութային ուծացման դեմ պայքար,
 • հայ ազգային ինքնության բարենպաստ միջավայրի ձևավորմանն ու զարգացմանը, հայկական համայնքներում ազգային ինքնության պահպանմանն ու արմատավորմանը, նրանց հայապահպան գործունեությանը, մշակութային ժառանգության պահպանմանը, զարգացմանը նպաստում,
 • Հայաստանի հետ սփյուռքահայության, առաջին հերթին՝ երիտասարդության կապերի սերտացում:

Ծրագիրն իրականացվում է 8 փուլով`

 • 1-ին փուլ` հունիսի 12 – հունիսի 25
 • 2-րդ փուլ` հունիսի 19 – հուլիսի 2
 • 3-րդ փուլ` հուլիսի 3 - հուլիսի 16
 • 4-րդ փուլ` հուլիսի 10 – հուլիսի 23
 • 5-րդ փուլ` հուլիսի 17 – հուլիսի 30
 • 6-րդ փուլ` հուլիսի 31 – օգոստոսի 13
 • 7-րդ փուլ` օգոստոսի 7 - օգոստոսի 20
 • 8-րդ փուլ` օգոստոսի 14 - օգոստոսի 27:

3. «Սփյուռք» ամառային դպրոց

Ծրագրի նպատակը.

 • Հայրենիք-Սփյուռք հուսալի և արդյունավետ կամուրջների ամրապնդումը,
 • հայոց լեզվի իմացությանն ու կիրառմանը խրախուսում,
 • կրթական, մշակութային ծրագրերի և հայագիտական օջախների գործունեությանը օժանդակում.
 • համայնքներում առկա ներուժի հաշվառում,
 • համախմբումը և համահայկական ծրագրերում դրանց ներգրավմանն աջակցություն:

«Սփյուռք» ամառային դպրոցում անցկացվելու են դասընթացներ հինգ ուղղություններով՝

 • հայոց լեզվի (արևելահայերեն և արևմտահայերեն) արագացված դասընթացներ՝ 4 շաբաթ տևողությամբ (հուլիսի 3-30),
 • սփյուռքի հայկական կրթօջախների ուսուցիչների և կրթական գործի կազմակերպիչների վերապատրաստում՝ 4 շաբաթ տևողությամբ (հուլիսի 3-30),
 • լրագրողների ամառային դպրոց՝ երկշաբաթյա տևողությամբ (հուլիսի 3-16),
 • երիտասարդ առաջնորդների և համայնքային գործի կազմակերպիչների վերապատրաստում ամառային դպրոց՝ երկշաբաթյա տևողությամբ (հուլիսի 3-16),
 • ազգային երգի, խմբավարների և պարի ուսուցիչների վերապատրաստման դասընթաց՝ երկշաբաթյա տևողությամբ (հուլիսի 3-16):

4. ՀՀ անկախության 25-ամյակին նվիրված «Իմ Հայաստան» համահայկական փառատոն

Ծրագրի նպատակը.

 • Հայաստան-Սփյուռք-Արցախ մշակութային գործակցության խթանում և զարգացում,
 • ազգային ինքնության պահպանում,
 • զբոսաշրջության խթանում, Հայաստանի վերաբերյալ սփյուռքահայերի իրական կարծիքի ձևավորմանն աջակցություն,
 • Հայաստան-Սփյուռք գործակցության կառուցակարգերի ստեղծում` համահայկական մասնագիտական ընկերակցությունների միջոցով,
 • համահայկական միասնական տեղեկատվական դաշտի ստեղծում,
 • Հայաստան-Սփյուռք, Սփյուռք-Սփյուռք մշակութային կապերի և համագործակցության ընդլայնում.
 • նոր գեղարվեստական համույթների և տաղանդավոր անհատ կատարողների հայտնաբերում և փառատոնին մանակցության ապահովում:

Փառատոնի շրջանակներում նախատեսվում են հետևյալ միջոցառումները.

 • «Պարարվեստի օրեր» (հուլիսի 20-30-ը), 
 • «Ասմունքի համահայկական փառատոն Շուշիում» (օգոստոս 1-5-ը), 
 • «Երգչախմբային արվեստի օրեր» (օգոստոսի 5-10-ը),
 • «Դուդուկի և հայկական այլ նվագարանների փառատոն» (սեպտեմբերի 21-26-ը),
 • «Հայ երգի օր» (սեպտեմբերի 26):

5. Գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության հիմնարար և կարևորագույն նշանակություն ունեցող կիրառական հետազոտություններ

Ծրագրի նպատակը.

 • Սփյուռքյան համայնքների ուսումնասիրություն, հիմնախնդիրների վերհանում,
 • հրատարակություններ:

6. Մշակութային միջոցառումների իրականացում

Ծրագրի նպատակը.

 • Սփյուռքահայ երախտավորների ազգանպաստ գործունեության հանրահռչակում,
 • Սփյուռքի հայկական մասնագիտական ներուժի համախմբում և ներգրավում Հայաստանի զարգացման գործընթացին,
 • Հայ ազգային հիմնախնդիրների վերհանում և դրանց լուծման մեխանիզմների մշակում,
 • Սփյուռքում հայապահպանության, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության զարգացման գործում ունեցած ներդրումների խրախուսում,
 • Սփյուռքում հայապահպանության խնդիրների լուծմանն աջակցություն,
 • Մերձավոր Սփյուռքի հայ համայնքների ինքնակազմակերպմանը, հայ ազգային ինքնության շուրջ համախմբմանը, հայապահպանությանը, կրթական ծրագրերի իրականացմանը աջակցություն,
 • Հեռավոր Սփյուռքի հայ համայնքների կրթամշակութային խնդիրների լուծմանն աջակցություն,
 • Հայ համայնքների ճանաչողության մակարդակի բարձրացում, համայնքային խնդիրների վերհանում,
 • Հայաստանի ներքին կյանքին սփյուռքի ներուժի ներգրավում և սփյուռքահայերի աջակցությամբ միջազգային կառույցների հետ ներպետական կառույցների աշխատանքի բարելավում,
 • Ազգային նշանակության խնդիրների լուծման շուրջ Սփյուռքի ներուժի համախմբում,
 • Հայ ինքնության շուրջ համայնքերի միավորմանն ու համախմբանը, համայնքային ինքնակառավարման կառույցների ստեղծմանը նպաստում:

Կիրականացվեն հետևյալ միջոցառումները.

 • «Մեր մեծերը» խորագրով մշակութային միջոցառումներ,
 • Հայաստանի Հանրապետությունում համահայկական խորհրդաժողովների անցկացում.

1. «Աշխարհի առաջնակարգ համալսարաններում սովորող հայ ուսանողների համաժողով»,

2. Իսլամացած հայերի հիմնախնդիրներին նվիրված համաժողով ,

3. Լրագրողների 8-րդ համաժողով,

4. «Հայկական աշխարհը համացանցում» գիտաժողով,

5. «Մայրենի լեզվի ուսուցման խնդիրները» հայոց լեզվի ուսուցիչների տարածաշրջանային գիտագործնական համաժողով,

 • Հայոց Ցեղասպանությանը նվիրված միջոցառումներ՝ Հայաստանում և Սփյուռքում.

1. Աջակցություն «Համահայկական խորհրդի» ձևավորմանը,

2. « Հայերի վիճակը աշխարհում» զեկույցի պատրաստում,

 • Համահայկական մրցանակաբաշխություն,
 • Աջակցություն համայնքների կայացմանը (ՀՀ խորհրդանիշերի ձեռքբերում և առաքում),
 • Աշխատանք սփյուռքի համայքներում (գործուղումների ծրագիր),
 • Կրթամշակութային աջակցություն հայ համայնքներին (տարածաշրջանային),
 • Աջակցություն Մերձավոր սփյուռքի հայ համայնքներին,
 • Սփյուռքի հայ համայքների ղեկավարների տարածաշրջանային հավաքներ (Հայաստանում կամ սփյուռքում),
 • Հայկական սփյուռքի գիտական, կրթական, տնտեսական, մշակութային և այլ ոլորտներում առկա ներուժի հաշվառման մեխանիզմների ու տվյալների միասնական համակարգի ստեղծում,
 • Եվրասիական տարածաշրջանի համայնքների կրթամշակութային զարգացում,
 • Սփյուռքյան կառույցների և նշանավոր անհատների ծրագրերի իրականացում Հայաստանում, Սփյուռքում
 • Համահայկական կառույցների հետ համատեղ միջոցառումների կազմակերպում, համագործակցության ընդլայնում և զարգացում:

7. Հայաստան-Սփյուռք գործակցության թեմայով հեռուստահաղորդումների և տեսահոլովակների պատրաստում և հեռարձակում, ձեռքբերում և բազմացում

Ծրագրի նպատակը.

 • Հայապահպանության և հայեցի դաստիարակության քարոզչություն,
 • Սփյուռքի հայ համայնքներում ուծացման վտանգի կասեցման գործընթացին նպաստում,
 • Հեռուստահաղորդումների ստեղծում,
 • Համահայկական տեղեկատվական համակարգի ստեղծում,
 • Սփյուռքի հայ համայնքներում տեղի ունեցող իրադարձությունների վերաբերյալ իրազեկվածության, տեղեկատվության տարածման ապահովում:

8. Տեղեկատվական և ուսուցողական կայքերի մշակման և սպասարկման ծառայություններ

Ծրագրի նպատակը.

 • Հայ հոգևոր մշակութային արժեքների հանրահռչակում, մատչելիության ապահովում,
 • Հայ ժողովրդի պատմության, մշակութային ժառանգության և նվաճումների ներկայացում,
 • Հայ ազգային ինքնության արժեքների արմատավորում,
 • Սփյուռք-Սփյուռք, Հայրենիք-Սփյուռք կապերի ամրապնդում,
 • Հայաստանի Հանրապետությունը` որպես Հայոց պետականության խորհրդանիշ և համայն հայության Հայրենիք ընկալելու գիտակցության արմատավորում,
 • Հայաստան-Սփյուռք կապի ամրապնդում,
 • Մասնագիտական քննարկումների կազմակերպում, լեզվական մերձեցում, թարգմանչական աջակցություն:

Ծրագրում ներառվում են հետևյալ կայքերը

 • Հայերն այսօր» էլեկտրոնային բազմալեզու պարբերական,
 • էլեկտրոնային գրադարան,
 • Արևելահայերենից արևմտահայերեն և հակառակ փոխարկիչ,
 • Հայկական սփյուռքի պատմության վիրտուալ թանգարան,
 • էլեկտրոնային շտեմարան:

9. Սփյուռքի հայկական կրթական հաստատություններին ուսումնական գրականության և օժանդակ նյութերի մշակում և տրամադրում

Ծրագրի նպատակը.

 • Հայապահպանության, լեզվամշակութային ուծացման դեմ պայքարին միտված սփյուռքում գործող ամենօրյա և մեկօրյա դպրոցներին, կրթամշակութային, այլ հաստատություններին անհրաժեշտ և օգտակար ուսումնական, մեթոդական գրականությամբ, ուսումնաօժանդակ, այդ թվում՝ էլեկտրոնային նյութերով ապահովում,
 • Սփյուռքի հայկական համայնքներին ավելի քան 50.000 կտոր գիրք և այլ ուսումնական նյութեր հատկացում,
 • Սփյուռքի մեկօրյա և ամենօրյա կրթօջախներին, մշակութային հաստատություններին հատկացվող ուսումնական և հանրամատչելի գրականության փոստային առաքման կազմակերպում:

10. Գրականության և խորհրդանշանների առաքում սփյուռքի համայնքներին

Ծրագրի նպատակը.

 • Հայեցի կրթության, դաստիարակության, Հայոց պետականության գիտակցմանն ու հաղորդակցմանը նպաստում:

11. «Հայկական սփյուռք 2015» տարեգրքի հրատարակում

«Հայկական Սփյուռք» տարեգիրքն ամփոփ ներկայացնում է Սփյուռքում տեղի ունեցած առավել հիշարժան ձեռնարկները, Հաաստանում և Սփյուռքում համահայկական կազմակերպությունների, հոգևոր կառույցների, Հայ համայնքների կրթամշակութային հաստատությունների, ՀՀ պետական մարմինների և ՀՀ սփյուռքի նախարարության կողմից իրականացված հիշարժան ծրագրերն ու միջոցառումները:

 

Սպասվող իրադարձություններ

 
 

Շնորհավորանքներ

 
 

Ելույթներ

 
<<  2019  >> <<  Օգոստոս  >>
Երկ Երք Չրք Հնգ Ուրբ Շբթ Կրկ
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

ՄՈՍԿՎԱՅԻ «ՎԵՐԱԾՆՈՒՆԴ» ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑԻ ՏՆՕՐԵՆ

ՏԻԿԻՆ ՇՈՂԻԿ ՓԱՀԼԵՎԱՆՅԱՆԻՆ

ՈՒՍՈՒՑԻՉՆԵՐԻՆ, ՍԱՆԵՐԻՆ ԵՎ ԾՆՈՂՆԵՐԻՆ

 

Մեծ սիրով և հպարտության զգացումով շնորհավորում եմ Մոսկվայի «Վերածնունդ» դպրոցի 30-ամյա հոբելյանը:

18.08.2018  |  Ելույթներ

«Քայլ դեպի տուն»-ցինե՛ր, ողջու՜յն նորից:


Ուրախ եմ, որ այսօր դուք հնարավորություն ունեք հանդիպելու ՀՀ պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանի հետ: