ԲԱԺԻՆՆԵՐ

 

 

ՔԱՐՏՈՒՂԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ԱՌԱՋԻՆ ԲԱԺԻՆ

ԱՆՁՆԱԿԱԶՄԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԲԱԺԻՆ

ՆԵՐՔԻՆ ԱՈՒԴԻՏԻ ԲԱԺԻՆ


Քարտուղարություն

Բաժնի պետԱիդա Կարապետի Էլչիբեկյան 

 

Հեռ. (374/10) 58-56-01 (8-02)

Ֆաքս՝ (374/10) 58-91-57

էլփոստ` secrecy@mindiaspora.am

ՀՀ սփյուռքի նախարարության աշխատակազմի  քարտուղարությունը իր խնդիրներին համապատասխան՝ իրականացնում է հետևյալ գործառույթները՝


1)Մուտքագրում է ՀՀ Նախագահի, ՀՀ Ազգային ժողովի, ՀՀ կառավարության, ՀՀ նախարարությունների, պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմինների, նրանց ենթակա և այլ կազմակերպությունների, օտարերկրյա պետություններից ստացված գրությունները, քաղաքացիների դիմումները, բողոքները, առաջարկությունները


2)Մուտքագրում է Նախարարության  և աշխատակիցների դիմումները և նախարարության ենթակայության պետական ոչ առևտրային կազմակերպության հաշվետվությունները


3)Ապահովում է ՀՀ Նախագահի աշխատակազմի, ՀՀ Ազգային ժողովի, ՀՀ կառավարության, ՀՀ նախարարությունների, պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմինների, նրանց ենթակա և այլ կազմակերպությունների, օտարերկրյա պետություններից ստացված գրությունների կատարման նկատմամբ վերահսկողություն՝ էլեկտրոնային և թղթային ամփոփագրերի միջոցով


4)Հսկողություն է իրականացնում ՀՀ Նախագահի, ՀՀ վարչապետի, ՀՀ կառավարության, Նախարարի և Աշխատակազմի ղեկավարի  կողմից տրված հանձնարարականների կատարման ընթացքի, ինչպես նաև քաղաքացիների դիմումների, բողոքների և առաջարկությունների՝ պատասխանելու ժամկետների պահպանման նկատմամբ


5)Էլեկտրոնային փոստի միջոցով ընդունում և հասցեատերերին է տրամադրում ՀՀ կառավարության և մշտապես գործող նախարարական կոմիտեների նիստերի օրակարգերը


6)Իրականացնում է ՀՀ կառավարության և պետական այլ մարմինների հետ կապի ապահովումը


7)Իրականացնում է Նախարարության և Աշխատակազմի ստորաբաժանումների միջև գործավարության մասով աշխատանքների կազմակերպումը


8)Մեթոդական պարզաբանումներ և ցուցումներ է տալիս նախարարության աշխատողներին՝ էլեկտրոնային փաստաթղթաշրջանառության իրականացման ուղղությամբ


9)Իրականացնում է Նախարարի, Նախարարի տեղակալների, Աշխատակազմի ղեկավարի, ինչպես նաև կառուցվածքային ստորաբաժանումների ղեկավարների մոտ անցկացվող խորհրդակցությունների արձանագրությունների գրանցումը, հաշվառումը և դրանց պահպանումը


10)Ներկայացնում է փաuտաթղթեր Նախարարի, Նախարարի տեղակալների և Աշխատակազմի ղեկավարի uտորագրմանը, հաuտատմանը կամ վավերացմանը


11)Ապահովում է Նախարարության աշխատակազմ մուտքագրված օտարալեզու գրությունների թարգմանության իրականացումը


12)Իրականացնում է Նախարարության ելից թղթակցությունը «Mulberry» էլեկտրոնային համակարգով, փոստով, Էլեկտրոնային փոստով, սուրհանդակային ծառայության,  անհրաժեշտության դեպքում ՝առձեռն առաքման միջոցով


13)Իրականացնում է Նախարարության փաստաթղթերի պահպանումը և ախիվային գործընթացը


14)Նախապատրաստում է Նախարարին կից ատյանի նիստերի աշխատանքները, նախապատրաստում նիստերին քննարկվելիք հարցերը


15)Իրականացնում է Նախարարության կայքերի համապատասխան բաժիններում անհրաժեշտ տեղեկատվության համալրման համար նյութերի տրամադրումը


16)Իրականացնում է իրավական այլ ակտերով սահ­ման­ված՝ քարտուղարության հետ կապված այլ գործառույթներ:  

 


Առաջին բաժին

Բաժնի պետ` Անահիտ Ռուբենի Մանուկյան

Հեռ. (374/10) 58-56-01 (6-01)

էլ.փոստ`anahitmanukyan@mindiaspora.am


ՀՀ սփյուռքի նախարարության աշխատակազմի Առաջին բաժինը իր խնդիրներին համապատասխան՝ իրականացնում է հետևյալ գործառույթները՝


1)Պետական և ծառայողական գաղտնիքի մասին ՀՀ օրենքի և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 1997 թվականի դեկտեմբերի 30-ի՝ Հայաստանի Հանրապետությունում գաղտնիության ռեժիմն ապահովելու վերաբերյալ հրահանգի պահանջների կատարում


2)Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով պետական և ծառայողական գաղտնիք կազմող տեղեկություններին ծանոթանալու իրավունք ունեցող աշխատակիցների պետական և ծառայողական գաղտնիքին առնչվելու թույլտվության ձևակերպում


3)Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով գաղտնի գործավարությունը, գաղտնի փաստաթղթերի բազմացման, հաշվառման, պահպանման և օգտագործման տրամադրման գործընթացի իրականացնում


4)Գաղտնի գործավարությամբ նախատեսված այլ աշխատանքների իրականացում:


Անձնակազմի կառավարման բաժին

Բաժնի պետ` Անուշ Արամի Պետրոսյան

Հեռ. (374/10)  58-56-01(6-09)

էլփոստ` hrdep@mindiaspora.am


ՀՀ սփյուռքի նախարարության աշխատակազմի անձնակազմի կառավարման բաժինը  իր խնդիրներին համապատասխան՝ իրականացնում է հետևյալ գործառույթները՝


1)Նախապատրաստում և հաստատման է ներկայացնում Նախարարության, Նախարարության ենթակայության պետական ոչ առևտրային կազմակերպության հաստիքացուցակները


2)Նախապատրաստում և հաստատման է ներկայացնում Նախարարի և Աշխատակազմի ղեկավարի՝ անձնակազմի կառավարման գծով հրամանների նախագծերը


3)Իրականացնում է Նախարարի և Աշխատակազմի ղեկավարի հրամանների հաշվառման, դրանց բնօրինակների պահպանության աշխատանքները


4)Համապատասխան աշխատողներին տեղեկացնում է Նախարարի և Աշխատակազմի ղեկավարի՝ անձնակազմի կառավարման գծով հրամանների մասին


5)Կազմակերպում է Նախարարության աշխատակազմում գործող էլեկտրոնային փաստաթղթաշրջանառության համակարգով աշխատողների աշխատանքային ծրագրերի կազմման, հաստատման և կատարողականների գնահատման գործընթացը, ինչպես նաև ապահովում է համակարգում օգտվողների կառավարումը


6)Իրականացնում է Նախարարի և Աշխատակազմի ղեկավարի կողմից նշանակվող անձանց, այդ թվում՝ Նախարարության ենթակայության պետական ոչ առևտրային կազմակերպության ղեկավարի, ինչպես նաև Աշխատակազմում քաղաքացիական ծառայության ժամանակավոր թափուր պաշտոն ժամկետային աշխատանքային պայմանագրով զբաղեցնող անձանց անձնական գործերի վարման, հաշվառման, հանձնման-ընդունման և պահպանման աշխատանքները


7)Իրականացնում է աշխատանքային գրքույկների լրացման, հաշվառման աշխատանքները


8)Իրականացնում է Աշխատակազմի աշխատողների աշխատանքային ստաժի (քաղաքացիական ծառայության, կառավարման ոլորտի, մասնագիտական) հաշվառման աշխատանքները


9)Ապահովում է Աշխատակազմի քաղաքա­ցիա­կան ծառայողների գրանցամատյանային տվյալների հավաքագրման և դրանք Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական ծառայության խորհուրդ (այսուհետ՝ Խորհուրդ) ներ­կա­յացնելու աշխատանք­նե­րը


10)Կազմում է Աշխատակազմի` տվյալ տարվա ընթացքում հերթական, ինչպես նաև ար­տա­հերթ ատեստավորման ենթակա քաղաքացիական ծա­ռա­յող­ների ցուցակները և դրանք հաստատման ներկայացնում Աշխատակազմի ղեկավարին


11)Քաղաքացիական ծառայության մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով իրականացնում է Աշխատակազմի  քաղաքացիական ծառայողների վերապատրաստման կազմակերպման աշխատանքները


12)Իրականացնում է Աշխատակազմում աշխատանքային, այդ թվում՝ ժամկետային աշխատանքային պայ­­մա­նա­գրերի կնքման հետ կապված աշխատանքները


13)Ապահովում է Աշխատակազմում քաղաքացիական ծառայության մասին Հա­յաս­տանի Հանրապետության օրենսդրությամբ նախատեսված գործընթացների (քաղաքացիական ծա­­ռայության թափուր և ժամանակավոր թափուր պաշ­տո­նի մասին տեղեկացնելու, քաղաքա­ցիա­կան ծառայության պաշ­տո­նում նշանակելու, այդ թվում՝ արտամրցութային կարգով, քաղա­քա­­ցիա­կան ծառայության դա­սա­յին աստիճան շնորհելու, կարգապահական տույժեր կիրա­ռելու, ժամ­­­կետային աշ­խա­տան­քային պայմանագրեր կնքելու, քաղաքացիական ծառայության պաշ­­տոն զբա­ղեց­նելու առա­վե­լա­գույն ժամկետի, քաղաքացիական ծառայության պաշտոնից ազա­տե­լու և այլն) ժամ­կետների պահ­պանման աշխատանքները


14)Մասնակցում է Աշխատակազմի կառուցվածքային, հաստիքային, ինչպես նաև քաղաքացիական ծառայության պաշտոնների անվանացանկում փոփոխություններ կատարելու նախապատրաստական աշխատանքներին, նախապատրաստում է դրանցում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու նախագծեր և սահմանված կարգով ներկայացնում Խորհուրդ


15)Աշխատակազմի կառուցվածքային ստորաբաժանումների հետ համատեղ նախապատրաստում է քաղաքացիական ծառայության պաշտոնների անձնագրերի, դրանցում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու նախագծեր և սահմանված կարգով դրանք ներկայացնում Խորհուրդ


16)Քաղաքացիական ծառայության մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով իրականացնում է Աշխատակազմի առաջատար թափուր պաշտոններ զբաղեցնելու համար անցկացվող մրցույթների նախապատրաստական աշխատանքները


17)Քաղաքացիական ծառայության մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով իրականացնում է Աշխատակազմի առաջատար և կրտսեր պաշտոններ զբաղեցնող քաղաքացիական ծառայողների ատեստավորման նախապատրաստական, ինչպես  նաև բարձրագույն և գլխավոր պաշտոններ զբաղեցնող քաղաքացիական ծառայողների ատեստավորման  համար անհրաժեշտ փաթեթները Խորհուրդ ներկայացնելու աշխատանքները


18)Ապահովում է Աշխատակազմի քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար անցկացվող մրցույթի և քաղաքացիական ծառայողների ատեստավորման՝ Նախարարության իրավասությունը սահմանող Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության բնագավառի հարցաշարերի և հարցատոմսերի մշակման աշխատանքները և սահմանված կարգով ներկայացնում Խորհուրդ


19)Քաղաքացիական ծառայության մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով և ժամկետներում իրականացնում է Աշխատակազմի քաղաքացիական ծառայողների ատեստավորման, Աշխատակազմի առաջատար պաշտոն զբաղեցնելու համար մրցույթների  հարցաշարերի հրապարակման աշխատանքները


20)Իրականացնում է Աշխատակազմի առաջատար թափուր պաշտոններ զբաղեցնելու համար անցկացվող մրցույթի և այդ պաշտոնները զբաղեցնող քաղաքացիական ծառայողների ատեստավորման ավարտից մեկ ժամ հետո տեսանելի ցուցանակի վրա մրցույթի և ատեստավորման արդյունքների գրավոր բողոքի առկայության կամ բացակայության մասին տեղեկության հրապարակման աշխատանքները


21)Իրականացնում է Աշխատակազմի քաղաքացիական ծառայության պաշտոնում նշանակելու մասին վարչական ակտը տեսանելի ցուցանակի վրա հրապարակելու աշխատանքները


22)Ամփոփում է Աշխատակազմի աշխատողների կողմից իրենց կատարած աշխատանքների մասին ներկայացրած կատարողականի գնահատման ակտը՝ անմիջական ղեկավարների գնահատականներով և դրանց վերաբերյալ ներկայացնում համապատասխան առաջարկություններ


23)Կազմակերպում է Նախարարության ենթակայության պետական ոչ առևտրային կազմակերպության տնօրենի թափուր պաշտոնի համալրման, ատեստավորման և վերապատրաստման հետ կապված աշխատանքները


24)Ապահովում է Աշխատակազմի աշխատողների զինապարտության հաշվառումը և ամ­րա­գրումը


25)Ապահովում է աշխատողների ամենամյա արձակուրդների տրամադրման ժամանակացույցի կազմման աշխատանքները


26)Իրականացնում է Աշխատակազմի աշխատողների աշխատաժամանակի հաշվարկի տեղեկագրերի վարման աշխատանքները


27)Կազմակերպում է  Նախարարությունում ուսումնական հաստա­տու­թյուն­ների ուսանող­նե­րի պրակ­տի­կայի իրականացումը


28)Կազմակերպում է Նախարարության աշխատողներին ծառայողական վկայականների, անցագրերի և Նախարարության շենք մուտք գործելու քարտերի տրամադրումը և իրականացնում դրանց հաշվառման աշխատանքները


29)Անձնակազմի կառավարման հարցերով մեթոդական օժանդակություն է տրամադրում Նախարարության ենթակայությամբ գործող պետական ոչ առևտրային կազմակերպության անձնակազմի կառավարման գծով  աշխատակիցներին


30)Իրականացնում է Աշխատակազմի անձնակազմի կառավարման հարցերով բողոքների, դիմումերի և առաջարկությունների ուսումնասիրություն, վերլուծություն և առաջարկություններ ներկայացնում Աշխատակազմի ղեկավարին


31)Իրականացնում է Աշխատակազմի անձնակազմի կառավարման գործառույթների ուսումնասիրություն, վերլուծական, վիճակագրական աշխատանքներ և համապատասխան առաջարկություններ ներկայացնում Աշխատակազմի ղեկավարին


32)Նախարարին, Աշխատակազմի ղեկավարին և Խորհրդին տրամադրում է քաղաքացիական ծառայության մասով անհրաժեշտ տեղեկատվություն, այդ թվում՝ տեղեկատվավերլուծական համակարգչային ծրագրի միջոցով


33)Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության ինֆորմացիոն կենտրոն է ներկայացնում դատվածության վերաբերյալ պահանջագրերը


34)Իրականացնում է Նախարարության աշխատողների աշխատանքային կարգապահության վերահսկողություն


35)Իրականացնում է Նախարարության կայքերի համապատասխան բաժիններում անհրաժեշտ տեղեկատվության համալրման հետ կապված աշխատանքներ


36)Իրականացնում է անձնական գործերի, ատեստավորման և մրցույթների փաթեթների արխիվացում


37)Իրականացնում է իրավական այլ ակտերով սահ­ման­ված անձնակազմի կառա­վար­ման հետ կապված այլ գործառույթներ:  Ներքին աուդիտի բաժին

Բաժնի պետ` 

Հեռ. (374/10)  58-56-01(6-02)


Բաժնի հիմնական խնդիրն է ապահովել հանրային հատվածի ներքին աուդիտի համակարգում Նախարարության ՀՀ օրենսդրությամբ վերապահված՝ անկախ, օբյեկտիվ հավաստիացման և խորհրդատվական գործառույթի  կատարման կազմակերպումը, որն ուղղված է կազմակերպության գործունեության արդյունքի մեծացմանը և բարելավմանը:


Բաժինն իրականացնում է՝


1)Ներքին աուդիտի տարեկան ծրագրի կազմում և ներկայացում


2)Նախարարության գործառույթների ռիսկերի բացահայտում և գնահատում


3)Նախարարության գործունեության արդյունավետության և օգտավետության հավաստիացում


4)Նախարարության գործունեության բոլոր բնագավառներում, համակարգի կազմակերպություններում ու հիմնարկներում, ինչպես նաև կառուցվածքային և առանձնացված ստորաբաժանումներում ներքին հսկողական և կառավարչական գործընթացների գնահատում համարժեքության, արդյունավետության և հուսալիության ուսումնասիրություն


5)Նախարարության կողմից իրականացվող գործառույթների և գործառնությունների՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենքների և իրավական այլ ակտերին, ընդունված  ստանդարտներին, նախարարության խնդիրներին և քաղաքականությանը համապատասխանող աուդիտ


6)Նախարարի հանձնարարությամբ կասկածելի, ոչ ստանդարտ, ոչ նորմալ, սխալ, չարաշահումներ պարունակող գործարքների և գործառույթների պարզաբանմանն ու վերլուծությանն ուղղված աշխատանքների իրականացում


7)Նախարարությունում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ենթակառուցվածքի կազմակերպչական, տեխնիկական, ծրագրային տվյալների բաղադրիչների և նրանցում կիրառվող անվտանգության միջոցառումների համարժեքության գնահատում


8)Խորհրդատվական առաջադրանքներն իրականացնելիս առաջարկությունների և խորհուրդների տրամադրում խորհրդատվության արդյունքների սպառող միավորին


9)ՀՀ օրենքներով, Նախարարության իրավական ակտերով, ներքին աուդիտի իրականացման ստանդարտներով սահմանված, ինչպես նաև Նախարարի հանձնարարությամբ այլ գործառույթների իրականացում


10)Նախարարության ֆինանսական տեղեկատվության հուսալիության, ակտիվների առկայության և ապահովության ստուգում


11)ֆինանսական և գործառնական տեղեկատվության հուսալիության, հավաստիության և ամբողջականության ստուգում


12) Ֆինանսական և հաշվապահական գործառույթների օգտավետության ու արդյունավետության գնահատում


13) Ակտիվների ապահովության գնահատում:

 

 

Սպասվող իրադարձություններ

 
 

Շնորհավորանքներ

 
 

Ելույթներ

 
<<  2019  >> <<  Սեպտեմբեր  >>
Երկ Երք Չրք Հնգ Ուրբ Շբթ Կրկ
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

ՄՈՍԿՎԱՅԻ «ՎԵՐԱԾՆՈՒՆԴ» ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑԻ ՏՆՕՐԵՆ

ՏԻԿԻՆ ՇՈՂԻԿ ՓԱՀԼԵՎԱՆՅԱՆԻՆ

ՈՒՍՈՒՑԻՉՆԵՐԻՆ, ՍԱՆԵՐԻՆ ԵՎ ԾՆՈՂՆԵՐԻՆ

 

Մեծ սիրով և հպարտության զգացումով շնորհավորում եմ Մոսկվայի «Վերածնունդ» դպրոցի 30-ամյա հոբելյանը:

18.08.2018  |  Ելույթներ

«Քայլ դեպի տուն»-ցինե՛ր, ողջու՜յն նորից:


Ուրախ եմ, որ այսօր դուք հնարավորություն ունեք հանդիպելու ՀՀ պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանի հետ: